Časopis Komenský

Každý učitel jistě mnohokrát pomyslel na to, jak se liší naše učebnice od učebnic zahraničních. V dnešní době, kdy učitelé v rámci projektů navštěvují partnerské školy v zahraničí, mají zřejmě možnost nahlédnout do cizojazyčných učebnic. Problémem však bývá jazyková bariéra. Je sice pravda, že v případě učebnic chemie, kterým se v následujícím textu budeme věnovat, si lze vytvořit určitou představu už při pouhém listování – rovnice, vzorce a schémata aparatur není potřeba překládat – ale podrobnější prostudování učebnic již vyžaduje znalost jazyka.

Abychom napomohly učitelům, které by zahraniční učebnice mohly zajímat, ale buď k nim nemají přístup, nebo je omezuje právě jazyková bariéra, rozhodly jsme se přiblížit jim mezinárodní řadu učebnic chemie vydavatelství Oxford University Press. Učebnice byly zakoupeny z grantu č. MUNI/FR/0026/2014 „Zavedení vyučovacího předmětu Compendium of Chemistry“. Tato řada učebnic je využívána ve výuce chemie ve Velké Británii a současně je určena pro výuku chemie po celém světě ve školách s výukou předmětů v anglickém jazyce. Podotýkáme, že článek se nezabývá odbornou analýzou učebnic. Pouze se snažíme nahlédnout na uvedenou řadu britských učebnic z úhlu pohledu českého učitele. Cílem článku tedy není přesně vymezit rozdíly mezi touto konkrétní řadou učebnic a českými učebnicemi, protože i ty se mnohdy velmi výrazně liší, ale poukázat na ty klady britských učebnic, které by si zasloužily následování. Vzhledem k rozsahu článku uvádíme ukázky pouze ze dvou učebnic: Chemistry for Higher Tier (1) a Chemistry made Clear (2).

Shodně s českými řadami učebnic, a to nejen chemie, jsou ve zmíněné britské řadě vytvořeny vždy pro příslušnou věkovou kategorii učebnice, metodické příručky pro učitele a cvičebnice pro žáky. Učebnice jsou většinou barevné, ale metodické příručky a cvičebnice jsou pouze černobílé. Další skutečnost, která zaujme i učitele, jenž neumí anglicky, je formální stránka. Učebnice jsou (jak je i u nás obvyklé) členěny na kapitoly zabývající se určitou problematikou a obsahují tematické celky (podkapitoly). Ty v uvedených učebnicích (1) a (2) vždy zabírají pouze jednu dvojstránku učebnice. Každá kapitola má krátký působivý motivační úvod. Úvodní dvojstránku tvoří barevný obrázek s krátkým motivačním textem povzbuzující zájem žáků.