Časopis Komenský

Zaujmout žáky ve třídě a výuku uzpůsobit tak, aby se aktivně zapojili opravdu všichni žáci, je obtížné. Při frontální výuce se setkávám s tím, že se žáci příliš nehlásí, neradi se zapojují do diskuse a většinou mluví tytéž osoby. Při skupinové práci mnohdy vnímám fakt, že ve skupině pracují dva „nejsilnější články“ a ostatní pouze přizvukují nebo pomáhají podle toho, co jim ostatní řeknou. Méně sebevědomí žáci se bojí vyjádřit své vlastní názory a jít do konfrontace s jinými žáky. Někdy nechtějí, aby si o nich ostatní mysleli, že jsou jejich nápady špatné. Jak dát ale žákům pocit, že jsou důležití? Jak je všechny zapojit do práce opravdu zábavným způsobem?

Jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy vidím značné nedostatky žáků v písemném i mluveném projevu. Proto si myslím, že by do výuky měly být již od 6. ročníku zařazeny aktivity, které propojí více předmětů, a umožní tak trénování obou typů projevů.

zcela jasná – všichni lidé musejí ovládat pravopis, potřebují se orientovat v médiích, tiskopisech, pochopit rozmanité typy textů. Výuku k rozvoji tzv. čtenářské gramotnosti bychom proto neměli podceňovat a měli bychom žákům do výuky pravidelně zařazovat práci s textem, která slouží k hlubšímu zamyšlení a dalšímu využití informací z textu. Nejedná se nyní jen o český jazyk – s textem by žáci ve škole měli pracovat napříč různými předměty, aby si osvojili základní návyky práce s textem co možná nejdříve. Osvojit si dobře písemný projev je třeba snad ještě více než dříve. V souvislosti s využitím sociálních sítí a některým omezením internetové a mobilní komunikace se žáci velmi často vyjadřují písemně bez interpunkčních znamének, následně pak ani nevědí, zda udělali, nebo neudělali chybu. A textové editory vše neopraví.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2014/ ročník 139)