Časopis Komenský

Jedním z nových trendů ve vzdělávání je tzv. obsahově a jazykově integrované vyučování známé také jako CLIL (z anglického Content and Language Integrated Learning). Pod touto zkratkou se skrývá výuka obsahu nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace. Koncepce CLIL tak reaguje na požadavek integrace předmětů i oborů, kdy se jednotlivé disciplíny mají vzájemně obohacovat. Propojení výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu znamená přirozené využití jazyka k rozšíření znalostí a dovedností, které žáci reálně uplatní také v rámci jiného vzdělávacího oboru. Ochutnávku takto koncipované výuky nabízí přiložený pracovní list, který spojuje učivo angličtiny a základů společenských věd, kde je konkrétně zaměřen na téma moci zákonodárné.

Označení CLIL bylo poprvé použito v roce 1994. Jeho tvůrci, mezi nimiž je znám především David Marsh, věřili, že se jedná o inovativní přístup ve vzdělávání, nicméně nebyli plně přesvědčeni, že se rozšíří do většího počtu škol. Po roce 1995, kdy byla Evropskou komisí přijata Bílá kniha vzdělávání, která zdůrazňuje plurilingvní vzdělávání (vzdělávání poskytované ve více jazycích) v Evropě, se ukázalo, že CLIL může v této snaze sehrát důležitou úlohu. Zdůrazňovaly se přitom především výhody CLIL pro rozvoj cizích jazyků. Dnes již víme, že CLIL přináší nezanedbatelné výhody a inovace i do výuky nejazykových předmětů, především v kontextech tradičního, někdy poněkud zastaralého vzdělávacího systému. Podle výzkumů vede CLIL k rozvoji kognitivních a metakognitivních strategií žáků, podporuje jejich pozitivní přístup k učení a zvyšuje jejich sebehodnocení. Žáci pracují na úlohách vytrvaleji a lépe snášejí počáteční neúspěch (Tejkalová 2010). V současné době si tato koncepce pomalu otevírá dveře také k nám.

Coyle zdůrazňoval čtyři oblasti, na které by se měl učitel soustředit při plánování výuky CLIL. Tyto oblasti se v angličtině nazývají 4Cs – čtyři C, která reprezentují content čili obsah (content), komunikaci (communication), poznávání (cognition) a kulturu (culture). Tyto oblasti tvoří rámec, který určuje, jakým způsobem budou zprostředkovány znalosti a porozumění obsahu, jak bude využit jazyk, jaké kognitivní procesy budou probíhat a s jakými aspekty kulturního povědomí se žáci seznámí (Coyle 2006). Předložený pracovní list je vytvářen ve shodě s těmito čtyřmi základními principy.

Poznávání

Rozvoj poznávacích dovedností je stimulován uspořádáním aktivit podle náročnosti, od kognitivně nenáročných s ukotveným jazykovým kontextem po kognitivně náročné s minimálním jazykovým kontextem. Žáci nejprve čtou text a mohou používat přiložený slovníček. Vzdělávacím cílem cvičení podle Bloomovy taxonomie je znalost faktů a jejich zapamatování. V následujícím cvičení pak postupně zapojují kognitivní dovednosti vyššího řádu, od porozumění a aplikace (cvičení 3.) až ke srovnání a hodnocení (cvičení 4. a 5.).

Komunikace

Rozvoj jazykových dovedností probíhá v několika jazykových vrstvách typických pro CLIL. Žáci si v rámci diskuze opakují funkční jazyk, např. způsoby vyjadřování svých názorů I think, Personally I think, In my opinion, Yes but, I agree with you z předchozích hodin. Dále text a cvičení obsahují nová slova, díky kterým jsou schopni analyzovat a popsat moc zákonodárnou a politickou situaci v ČR. Jazyk specifický pro daný předmět zahrnuje např. the Chamber of Deputies, the Senate, elected. Žáci si rozvíjejí také jazyk a strategie, které využijí pro akademické účely, a to vyhledáváním požadované informace v textu.

Stupňování přídavných jmen, které je právě probíráno v hodinách anglického jazyka, umožňuje žákům srovnání nejen konkrétních věcí, ale také srovnání ekonomických, kulturních, sociálních podmínek v zemi.

Texty s vynechávkami (cvičení 1. a 4.) pomáhají žákům zjednodušit text a uspořádat informace, které budou potřebovat k zapamatování, pochopení a reprodukci učiva. Zatímco některá cvičení jsou z pohledu jazyka zaměřena na gramatickou správnost, další procvičují plynulost vyjadřování.

Kultura

V oblasti organizace třídy je nejvíce zastoupena skupinová práce a práce ve dvojicích. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za svou práci i práci ostatních, každý žák by měl vyvinout stejné úsilí ke splnění úkolu. Diskuze vyžaduje, aby žáci seděli v kruhu a dobře na sebe viděli. Aby se diskuze zdařila, je nutné stanovit pravidla a vždy důsledně vyžadovat jejich plnění, což povede k respektování pravidel a umožní, aby diskuze probíhaly efektivně. Pravidla mohou být například: mluví pouze jeden žák, každý aktivně naslouchá, anebo alespoň předstírá zájem, výstup musí být krátký a věcný, tišší žáci mají přednost. Všechny příspěvky mají stejnou hodnotu.

 Obsah

Obsah hodiny odpovídá školnímu vzdělávacímu programu a ročnímu plánu občanské výchovy pro danou třídu. Poskytované informace odpovídají učebnici občanské výchovy. Hodina navazuje na předešlé kapitoly dle učebnice i plánu. Zvolené jazykové oblasti odpovídají probranému a právě probíranému učivu v hodinách anglického jazyka – přídavná jména, srovnávání, porovnávání, popis.

Realizace výuky

Pracovní list je ukázkou realizace výuky základů společenských věd s využitím angličtiny u studentů osmiletého gymnázia. Výuka probíhala v tercii osmiletého gymnázia. Žáci, jejichž jazyková pokročilost byla na úrovni A2+ až B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, používali prvním rokem učebnici Headway Pre-Intermediate. Po domluvě s vyučující základů společenských věd byla vybrána témata odpovídající dlouhodobému plánu ZSV. Žáci používali učebnici Občanská výchova pro 8. třídu nakladatelství Fraus.


Téma: Moc zákonodárná ČR

Časová dotace: 45 minut

Pracovní list je určen pro žáky 8. tříd a je koncipován tak, aby komunikačním prostředkem byl převážně anglický jazyk, nicméně čeština není vyloučena a záleží na učiteli, kde poskytne žákům oporu pomocí mateřského jazyka. Mezi hlavní cíle hodiny je zařazen rozvoj učebních strategií, v rámci kterého se žáci zdokonalí v zaznamenávání poznámek a upevní si paměťové strategie. Další cíl, rozvoj jazykových dovedností, umožní žákům procvičit si, jak efektivně vyhledávat informace v textu, a také mluvení s důrazem na plynulost projevu. Rozvoj jazykových znalostí obsahuje stupňování přídavných jmen, srovnávání, porovnávání a popis diagramu. Žáci si procvičí fráze používané pro vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu. Posledním stanoveným cílem jsou obsahové znalosti, které zahrnují výstupní znalosti žáků na konci vyučovací hodiny. Žáci popíší Parlament ČR a jeho dvě komory, rozdíly mezi nimi, popíší funkci moci zákonodárné, vyjmenují hlavní politické subjekty a jsou schopni identifikovat rozdíly mezi levicí a pravicí.

Pomůcky, které v hodině budeme potřebovat, jsou pracovní list pro každého žáka, slovníček k pracovnímu listu, tabule, křída, v ideálním případě projektor k promítnutí diagramu.


Pracovní list pro žáky

1. Read the text first (individual work)

Legislative power in the Czech Republic exists in the Parliament. The Parliament is divided into two chambers, the Chamber of Deputies and the Senate. The Chamber of Deputies has 200 members who are elected for four-year terms. The Senate has 81 members who are elected every six years, one third of them every two years. Parliamentary voting is universal, equal, and direct. Every citizen who is 21 of age may be elected to the Chamber of Deputies. It is necessary to be 40 for the position of a senator. The Chamber of Deputies appoints and dismisses its Chair and Vice-chair. The Senate the Chair and Vice-chair of the Senate. The chambers are able to vote when at least one third of the members are present. To pass a bill, a simple majority of the senators or deputies present is necessary. A bill may be introduced by a deputy, a group of deputies, the Senate, the government or representatives of regions. Bills go to the Chamber of Deputies.

http://www.parliament.cz/czpres2009/chamber-of-deputies

2. Complete the table with words from the text (pair work)

The Chamber of Deputies

The Senate

There are ................ members in the Chamber of Deputies.

You have to be ................ to be elected to the Chamber of Deputies.

The most important people are .................. and ..................

The government, representatives of regions and a group of deputies can .................. a bill

One third of ................ Senate members is elected every two years.

The youngest Senator can be at least .................. years old.

The Senate appoints and .................. its Chair and Vice-chair.

The Senate can introduce a bill to the ..................

3. Examine the diagram with your teacher (class work)

 

 

4. Complete the sentences and make your own (pair work)

The ČSSD is .................. group in the Chamber of Deputies. It has the .................. candidates.

There are far .................. candidates in the VV. The TOP O9 is much .................. The .................. is bigger than the..................

 

/ big, bigger, the biggest / strong, stronger, the strongest / much stronger / few, fewer, the fewest candidates / far fewer / the most candidates

 

5 a) Write a name of a political party into a correct column. b) What are the left and right ideologies? Write your ideas. You can use the ideas from your Glossary. b) Which one do you prefer and why?

Left wing        the Centre-left       the Centre-right     Right-wing

 

Glossary

Divided into – rozdělený na / the Chamber of Deputies – Poslanecká sněmovna / Elected – volený / Term – období / Appoint – jmenovat / Dismiss – odvolat / Chair – předseda / Bill – zákon / Social equality / Free healthcare / Free education / Capitalism / Equal opportunities / Rights of individual / Rights of society / Can be very extreme / Extreme – Facism / Extreme – Communism

 


Manuál pro učitele

Úvodem: Krátký brainstorming na téma Co víte o Parlamentu ČR?

Učitel může pomocí číslic 2, 200, 81, 21, 40 a návodných otázek nechat žáky hádat, co jednotlivá čísla znamenají. Jazykem pro tuto fázi výuky je čeština.

1. Čtení textu (cvičení 1)

Žáci mají 2 minuty na přečtení textu s pomocí slovníčku. Pak si kontrolují své odpovědi v textu. Učitel krátce zkontroluje orientaci v textu a pomůže s překladem slov neuvedených ve slovníčku. Aktivita by celkově neměla překročit 10 minut.

2. Doplňování informací (cvičení 2)

Žáci si přečtou doplňovací cvičení a samostatně jej doplní. Poté, co většina žáků skončí, je cvičení kontrolováno ve dvojicích a následně s učitelem. Aktivita vyžaduje přibližně 6 minut.

3. Diskuse nad diagramem (cvičení 3)

Žáci se seznamují s diagramem, k čemuž jim učitel klade podněcující otázky typu: Are they seats in the theater or in the Chamber of Deputies? What parties are represented? How many seats are there together? Which is the smallest party? Which parties are on the left side? Which are on the right side? Časově je nutné počítat s dotací 4 minut.

4. Doplňování textu (cvičení 4)

Učitel seznámí žáky s uvedenými přídavnými jmény a přeloží společně neznámé výrazy. Žáci na základě diagramu a nabídky přídavných jmen ve dvojicích doplňují věty. Učitel monitoruje žáky a v závěru provede shrnutí s poukazem na problematická místa. Aktivita vyžaduje 5 minut.

5. Skupinová diskuse nad diagramem

Žáci ve čtveřicích popisují diagram a používají větné konstrukce podle ze cvičení. Učitel monitoruje práci žáků a ke konci cvičení několik žáků vyvolá, aby své postřehy sdělili třídě. Počítejme nejméně se 4 minutami.

6. Rozdělování politických stran do politického spektra

Žáci do sloupců vepíší strany podle jejich politické orientace. Své odpovědi si mohou zkontrolovat podle diagramu. Aktivita trvá 5 minut.

7. Práce se slovníčkem

Žáci přiřazují hlavní ideologické rysy k pravici a levici ze slovníčku. Na základě svých zkušeností doplňují další rysy. Společně se pokouší nalézt praktické příklady. Např. Základní bezplatné školství či financování veřejného osvětlení funguje na principech levicových idejí. Možnost podnikání je rysem kapitalismu – pravicové ideje. S použitím výrazů funkčního jazyka, které mohou být napsány na tabuli, diskutují klady a zápory jednotlivých systémů, a pokud je ve třídě vhodná atmosféra, vyjadřují své preference a obhajují svůj názor. Vzhledem k věku, obsahovým a jazykovým znalostem se diskuze orientuje spíše na úrovni I like/I don’t like. Aktivita vyžaduje 10 minut.

8. Domácí úkol

Žáci si vyberou libovolnou anglicky mluvící zemi a srovnají situaci v dané oblasti se situací v ČR. Mohou čerpat z českých nebo anglických zdrojů, které by měli uvést. Učitel může vytvořit podobný text o jedné anglicky mluvící zemi a žáci by měli zjistit, která země to je.

 

Literatura

COYLE, D. Content and language integrated learning: Motivating learners and teachers. 2006 [cit.2012–06–28]. Dostupné z: http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2008/11/slrcoyle.pdf

TEJKALOVÁ, L. Výzkumy o přínosu CLIL. 2010 [cit.2012–06–28]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9653/vyzkumy-o-prinosu-clil.html/