Vytisknout

V prvních letech školní docházky získávají žáci základ čtenářské gramotnosti jako jednu z nejdůležitějších dovedností, která tvoří podklad jejich dalšího vzdělávání. Dovednost číst je v současném světě plném informačních technologií nezastupitelná, provází nás po celý život a na mnoha místech, číst potřebujeme téměř všude. Ve volném čase nám zase může čtení například knih přinášet potěšení. Vzhledem k důležitosti čtenářské gramotnosti není divu, že se zjišťováním její úrovně zabývají mezinárodní organizace.

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) provádí výzkum PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), který mimo jiné zkoumá u žáků dosažení konkrétní úrovněčtenářské gramotnosti. Zabývá se i jejich zkušenostmi se čtením v rodině a ve škole. Probíhá v různých zemích světa v pětiletých intervalech, a to vždy ve čtvrtém roce školní docházky.V těchto výzkumech se vychází z definice: „Čtenářská gramotnost je schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se začlenili do společnosti čtenářů ve škole i v každodenním životě, a také pro zábavu.“ (Potužníková, 2011, s. 11)

Projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) PISA (Programme for International Student Assessment) je mezinárodní výzkum v oblasti vzdělávání zaměřený na patnáctileté žáky z hlediska čtení, matematiky a přírodních věd. Zkoumá, jak jsou tito žáci na konci základního vzdělávání připraveni pro úspěšné uplatnění v reálném životě.

Palečková, Tomášek, a Basl (2010, s. 12) uvádějí, že ve výzkumu PISA je čtenářská gramotnost definována jako: „schopnost porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a aktivní účasti ve společnosti“.

Definice čtenářské gramotnosti se rozšiřuje, a tedy i mění podle věku a rozvoje jednotlivce.

Dyslexie

Existují žáci, kteří mají v prvních letech školní docházky velké problémy s výukou čtení. Často jim je při vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně diagnostikována dyslexie.

Mezinárodní dyslektická asociace a Národní institut zdraví a vývoje dítěte v USA uvádějí rozvinutou definici dyslexie. „Dyslexie je specifická porucha učení neurobiologického původu. Je charakterizována obtížemi v přesném nebo plynulém rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a rozlišovacích schopnostech. Příčinou těchto potíží je deficit fonologické komponenty jazyka, který není vzhledem k úrovni dalších kognitivních schopností a výukových možností očekáván. Sekundárními následky jsou problémy v chápání čteného textu a omezená zkušenost se čtením, které mohou bránit dalšímu rozvoji jazykových schopností a vzdělání.“ (Matějíček & Vágnerová, 2006)

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2016/ ročník 140)