Časopis Komenský

Zavádění nejmodernějších dotykových technologií do edukačního prostředí českého školství umožňuje reflektovat technologické aspekty vzdělávání, zároveň ale otevírá naléhavou potřebu optimální didaktické implementace dotykových zařízení do výuky jednotlivých předmětů při akceptaci RVP. V tomto článku věnujeme pozornost vzdělávacímu oboru Český jazyk a literatura, konkrétně jeho složkám slohové a literární výchově, jejichž vzdělávací obsah se v běžné výuce prolíná. 

Literární složka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura umožňuje žákovi, aby si osvojil dovednost pracovat s informacemi týkajícími se literárního kontextu, aby prostřednictvím vlastní čtenářské zkušenosti poznal literární historii, specifika literárních žánrů a druhů, autorské styly literárních tvůrců a posléze díky tomu získal kompetence kritického myšlení a kritického přístupu k formulování vlastních názorů na četbu. Ve výuce slohu žák získává kompetence vnímat různá jazyková sdělení a chápat je tak, aby byl schopen číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se s uplatněním kritického myšlení, získává tedy kompetence optimálně pracovat s informacemi v různých fázích – od vyhledávání, hodnocení, třídění a interpretace až po pozdější tvorbu vlastního textu a jeho různorodé prezentování. 

Uvedené kompetence v oblasti literární a slohové výchovy lze rozvíjet edukačními činnostmi s využitím dotykových zařízení. Díky tabletu nebo jinému zařízení mohou vznikat žánrově různorodé dokumenty – básně, fejetony, povídky, reportáže (s využitím aplikací hlasových záznamníků), anotace apod., žáci mohou využít mezipředmětových vztahů a kreativity a vytvářet oblíbené komiksy, e-knihy, mohou se směle pustit do digitálního storytellingu – specifického druhu vyprávění s využitím ICT. Do literární a slohové výchovy vnášejí nové impulsy pro práci s literárními i publicistickými texty jednak čtečky elektronických knih a časopisů (např. čtečka Publero pro české noviny a časopisy), jednak online nástroje a aplikace na poslech audioknih. Díky specifickým funkcionalitám (poznání psaného textu zvětšením písma, návrat k textu, hlasové zprostředkování obsahu knihy) jsou vhodným průvodcem ve vzdělávání např. žáků se SVP nebo žáků, kteří si ke čtení tištěných knih jen ztěžka hledají vztah. Ve slohové výchově jsou digitální technologie nástrojem pro výuku psaní e-mailů v rámci administrativní komunikace, aplikace hlasového záznamníku je využitelná pro výuku verbálního projevu – žáci si například ve skupinách nahrávají své krátké promluvy a poté si je pouštějí a navzájem o nich diskutují a hodnotí je. Digitální vzdělávací nástroje přinášejí nové podněty do výuky slohových útvarů – např. popis pracovního postupu lze vyučovat kreativně s nějakou vtipnou předlohou z YouTube. A protože žádný dobrý „sloh” se neobejde bez zvládnutí pravopisné stránky, mohou žáci při psaní slohových prací využívat online nástroje na portálu nechybujte.cz, například Slovník českých synonym, Pravidla českého pravopisu apod.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2016/ ročník 140)