Časopis Komenský

Jednou z forem, jak upevnit znalosti a dovednosti žáků v oblasti daného učiva, je aplikace pracovního listu do výuky. Tato v dnešní době velmi často využívaná pomůcka, může být použita v různých fázích výuky (motivační, expoziční, fixační, diagnostické i aplikační), nejčastěji pravděpodobně při opakování učiva daného tematického celku, tedy ve fázi fixační. Velkou výhodou použití pracovního listu ve výuce je zejména možnost uplatnění individuálního přístupu k žákům. Lze vytvořit k danému učivu různě obtížné úlohy, které žáci plní podle individuálních schopností, nebo lze vypracovat zcela rozdílné pracovní listy pro žáky s odlišnými schopnostmi. Pracovní listy jsou také možností, jak obohatit učivo pro nadané žáky.

Někteří učitelé uvádějí jako nevýhodu pracovních listů časové nároky na jejich opravu. Aby pracovní list plnil svou úlohu, například upevnění učiva, je opravdu nutná kontrola práce žáků, jinak by si mohli zafixovat nesprávné poznatky nebo dovednosti. Vhodným řešením je společná oprava se žáky, při které učitel naopak může odhalit neporozumění učivu a dodatečným vysvětlením je odstranit. Je vhodné pracovní listy žákům ponechat. Mohou je tak využít například při domácí přípravě. Zpětná vazba od rodičů a žáků na práci s pracovními listy, které jsem vypracoval pro výuku fyziky, je velmi pozitivní. Žáci je používají například při přípravě na zkoušení, protože se mohou sami procvičit v daném učivu. 

Jako ukázka může posloužit pracovní list s názvem Mechanické vlastnosti plynů. Jak vyplývá z názvu, je svým obsahem zaměřen na tematický celek zabývající se plyny a jejich vlastnostmi, a to ve výuce fyziky v sedmém ročníku ZŠ. Prezentovaný materiál je používán k souhrnnému opakování již probraného učiva o plynech. U jednotlivých úloh jsou uvedeny metodické poznámky založené na zkušenostech s tímto pracovním listem. Prezentovaný pracovní list je koncipován tak, aby si žáci procvičili řadu různých forem řešení vybraných úloh, jako jsou slovní odpovědi, výběr správných odpovědí formou spojování a zatrhávání, řešení početních úloh, grafické řešení nebo popis jevu vlastními slovy. Tato pestrost podporuje zájem žáků, protože střídají různé aktivity.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2015/ ročník 140)