Časopis Komenský

Ve většině zemí Evropské unie musejí žáci podle závazných kurikulárních dokumentů zvládnout v průběhu povinné školní docházky jeden nebo více cizích jazyků minimálně na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Zákonné normy také vyžadují, aby vzdělávací instituce zohledňovaly potřeby žáků se speciálními potřebami, včetně specifických poruch učení. Mnozí učitelé a rodiče se ptají, zda jsou požadavky výše zmíněných dokumentů realistické a proveditelné v podmínkách různých vzdělávacích systémů.

Projekt DysTEFL (Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language)

Skupina odborníků z šesti evropských zemí se snažila ukázat, jak lze žáky se specifickými poruchami učení (SPU) připravit v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka na úspěšné zvládnutí požadované úrovně jazyka. Projekt s názvem DysTEFL reagoval na situaci ve výuce anglického jazyka v partnerských zemích: v Polsku, Maďarsku, Velké Británii, České republice, Německu a Rakousku. Z provedené analýzy kurikulárních a legislativních dokumentů a programů vzdělávání učitelů pro všechny stupně škol vyplynulo, že učitelé vnímají nedostatek vzdělávacích příležitostí v této oblasti na úrovni pregraduálního i dalšího vzdělávání jako základní překážku na cestě ke zlepšení kvality výuky ve školách. Hlavním cílem projektu tedy bylo podpořit učitele, konkrétně vytvořit pro ně ucelený kurz a materiály zaměřené na cizojazyčné vzdělávání žáků s dyslexií. Kurz poskytuje podporu učitelům v oblasti informativní (např. přináší informace o povaze dyslexie a konkrétních potížích v procesu učení se cizímu jazyku), v oblasti metodické (seznamuje učitele s vhodnými výukovými metodami, které usnadňují žákům s dyslexií proces učení) a v oblasti hodnocení vzdělávacích výstupů. V roce 2013 byl kurz publikován formou studijního sešitu pro učitele (DysTEFL Trainee‘s Booklet) a příručky pro vzdělavatele učitelů (DysTEFL Trainer‘s Booklet). Tento materiál získal v roce 2014 prestižní mezinárodní cenu Britské rady ELTONS v kategorii vynikající inovace vzdělávacích kurzů v oblasti výuky anglického jazyka (ELT).

Kurz DysTEFL pro učitele anglického jazyka

Celý kurz vychází ze zásad úkolově orientované výuky (task-based approach) přizpůsobené vzdělávání učitelů, tj. každá jednotlivá lekce vede ke splnění reálného úkolu, přičemž důležitou roli hraje rozvoj reflexe. Jednotlivé lekce sledují reflektivní cyklus, v jehož počátku učitelé naváží na své dosavadní zkušenosti a znalosti, uvažují o své praxi, postojích a prekonceptech v dané oblasti. Poté následuje fáze získávání nových informací, které budou dále využívány v rámci jedné nebo více úloh.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 04/ červen 2015/ ročník 139)