Časopis Komenský

S Janem Kordou o mapách učebního pokroku a cestách kurikulární reformy

Jan Korda je prezidentem Asociace profese učitelství (APU), která začátkem letošního roku vydala Desatero obnovy kvality vzdělání, jímž oživila diskuse odborné i široké veřejnosti o kvalitě českého školství. APU také započala spolupráci s dalšími asociacemi na poli vzdělávání (Asociace pedagogů základního školství ČR, Asociace ředitelů ZŠ ČR, Asociace základních uměleckých škol ČR atd.). Patnáct nově spolupracujících organizací předalo na ministerstvo školství Memorandum o kvalitě ve vzdělávání. Jan Korda hovoří o slabých stránkách českého školství a o tom, jak je posílit. V neposlední řadě ukazuje konkrétní recepty na příkladu základní školy, které je ředitelem.

Hovoříte-li o obnově kvality ve vzdělávání, znamená to, že „dobře již bylo“? Ke které etapě českého školství se chcete vracet?

Obnovou je myšlen návrat k systémovému koncepčnímu školství. Největším problémem současného školství je totiž chybějící dlouhodobá neměnná koncepce. Příkladem systémové koncepce může být už koncepce Jana Amose Komenského, která obsahovala jednoznačnou vizi a kritéria, například škola hrou. Byla všeobecně přijímána a je platná dodnes. Nechceme se však vracet ke konkrétním modelům z minulosti, voláme po nové moderní koncepci, která by zabezpečila kvalitu vzdělávání. V současnosti chybí pojmenování kvality školy, učitele a vzdělávání. Učitelé, ředitelé a nakonec ani stát nevědí, co ve vzdělávání chtějí. Bílou knihou byly odstartovány koncepční změny, v současnosti však stát ustupuje od reformy, kterou započal. Systémové školství je takové, ve kterém stát pojmenuje kvalitu a na základě toho vytvoří standard učitele a kariérní řád. Pak budou také školy vědět, zda kráčejí správným směrem, a stát je podle toho bude moci podpořit i finančně. Koncepce kvality ve vzdělávání zahrnuje nejen vzdělávací obsah, ale i učitele a jejich další vzdělávání. V dalším vzdělávání je třeba například certifikovat vzdělávací instituce tak, aby přinášely učitelům vzdělávání, které skutečně potřebují. V současnosti získávají akreditace různé vzdělávací kurzy, které nejsou systémovou součástí dalšího vzdělávání učitelů.

Z Asociace profese učitele vzešly dva významné dokumenty – Desatero obnovy kvality vzdělání a Memorandum o kvalitě ve vzdělávání. Jaký je vztah mezi těmito dvěma dokumenty a jaké výsledky od celé iniciativy očekáváte?

Asociace profese učitelství (APU) je asociace, která sdružuje vedoucí pracovníky škol a fakult, připravující budoucí učitele. Tuto velmi různorodou skupinu sjednocuje pojem kvalita. APU nechce být asociací, která pouze kritizuje a volá po změnách. Snažíme se i konstruktivně přicházet s návrhy a nápady, jak kvalitu vzdělávání zlepšit. Desatero je toho důkazem.

Memorandum je výstupní dokument ze setkání 15 pedagogických asociací na téma kvalita českého školství, které APU svolala. Ve školství je mnoho asociací, které hájí svá témata a své problémy. Hlavním cílem společného setkání asociací bylo zmapovat názory účastníků na současnou kvalitu vzdělávání a hledání společných variant řešení, které bychom mohli nabídnout politikům a MŠMT. Výsledkem celého setkání bylo Memorandum zaslané premiéru a ministrovi školství a dohoda, že takto široká setkání by měla pokračovat. Současné vedení MŠMT volá po silném partnerovi, se kterým bude spolupracovat na zlepšování kvality školství. V oblasti zaměstnanosti jsou tímto partnerem odbory, v oblasti kvality vzdělávání však takový partner chybí. Ani pro ministerstvo není praktické oslovovat tolik asociací. Toto společné plénum asociací by tímto silným partnerem mohlo být.

Nejprve Desaterem a poté i Memorandem chceme hlavně otevřít spolupráci s ministerstvem. Nechceme tvořit koncepci vzdělávání, ale chceme být v této věci ministerstvu partnerem.


Celý rozhovor je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 2