Časopis Komenský

Uplynulo již více než 20 let od vydání Pravidel českého pravopisu (1993), která vznikla na základě pravopisné reformy v 90. letech – zatím poslední publikace, která si klade nárok být kodifikační příručkou. Spolu s nimi plní kodifikační úlohu také opakovaně vydávaný Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1. vyd. 1978) a Slovník spisovného jazyka českého (1. vyd. 1971), veřejně přístupný v elektronické podobě na webových stránkách Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) AV ČR (www.ujc.cas.cz). Z mluvnických prací jsou za kodifikační považovány pouze některé vydané před r. 1990. Patří k nim: Česká mluvnice B. Havránka a A. Jedličky (1951) a Mluvnice češtiny 2 (1986). Další práce z 90. let a novější (Příruční mluvnice češtiny 1995, Čeština – řeč a jazyk 1996; Mluvnice současné češtiny 2010, Akademická gramatika spisovné češtiny 2013) již kodifikační platnost nemají, ani o ni neusilovaly.

Školská praxe i veřejnost však už potřebovaly novou jazykovou publikaci, která zřetelně stanoví, co je, a co naopak není v současné češtině v souladu s kodifikací. Proto se s velkým ohlasem setkalo vydání Akademické příručky českého jazyka na počátku roku 2014 (dále jen Akademická příručka). Vychází z  Internetové jazykové příručky, která je na internetových stránkách UJČ AV ČR zveřejněna od r. 2008 a v r. 2009 byla oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol. Přestože tedy vedle sebe fungují internetová a tištěná verze jazykové příručky, patří tištěná Akademická příručka českého k prodávanějším knihám současnosti.

Ačkoliv se někteří lidé domnívají, že Akademická příručka má sloužit především jako nové vydání Pravidel českého pravopisu, je ve skutečnosti záběr této knihy mnohem širší a pravopisné kapitoly tvoří jen jednu její část. Stejně důležité místo zaujímá tvarosloví, tvoření slov a stavba slova, poučení o stavbě věty a souvětí a také kapitoly o úpravě písemností.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2016/ ročník 140)

V rámci komunikační a slohové výchovy je pro učitele vždy výhodné mít po ruce zásobníky materiálů a s nimi souvisejících cvičení – příručkou zmíněného druhu je právě tato cvičebnice, jež vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je určena především žákům druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií; s tímto zaměřením souvisí také její návaznost na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT.

Tato návaznost se projevuje především na rovině tematické. Slohové postupy a s nimi související slohové útvary, resp. žánry jsou jedním z témat výstupů, uvedených v příslušném rámcovém vzdělávacím programu, podobně jako např. informace o slohovém rozvrstvení slovní zásoby nebo – v rámci literární výchovy – charakteristika individuálního stylu různých autorů. (V této souvislosti je zapotřebí upozornit, že důsledné uvádění využitých edic textů především z oblasti krásné literatury může být na první pohled poněkud matoucí, pokud není doprovázeno také údajem o době vzniku díla, jako např. u autorů z 19. století, ale i novějších; nicméně lze očekávat, že v rámci výuky předmětu Český jazyk a literatura lze eventuální nesrovnalosti uvést na pravou míru asi nejsnáze.)

Příručka je svými teoretickými a metodologickými východisky propojena s moderním, funkčně a strukturalisticky orientovaným pojetím stylistiky, jak se v domácím kontextu výrazně projevuje už cca od 30. let 20. století. Uspořádána je velice prakticky a přehledně: člení se do pěti hlavních kapitol, vždy věnovaných jednomu ze základních slohových postupů – informačnímu, vyprávěcímu, popisnému, výkladovému a úvahovému a s nimi propojených slohových útvarů. Po krátké teoretické charakteristice příslušného slohového postupu a po dalších důležitých základních informacích (Jak jej poznám? Kde jej najdu? S čím si ho mohu splést?) vždy následují pracovní listy, jež obsahují materiály, cvičení k nim a posléze také řešení. Pracovních listů je v cvičebnici zařazeno několik desítek, pro lepší přehlednost jsou pasáže věnované jednotlivým slohovým postupům odlišeny rovněž barevně.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2016/ ročník 140)