Časopis Komenský

Matematika pro bystré a nadané žáky

(Úlohy pro žáky 1.stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele)

Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena Vaňurová, Helena Durnová

 

  Moderní pojetí vyučování vyžaduje od učitelů individuální přístup ke všem žákům. U žáků se zdravotním, smyslovým nebo mentálním handicapem se tato potřeba jeví jako logická a oprávněná. Mají k dispozici speciální učební texty, pracovní listy, různé didaktické pomůcky, které jim pomáhají učivu porozumět, zpříjemňují jim vyučovací hodiny. Rámcový vzdělávací program i školský zákon uvádějí nutnost věnovat se i žákům nadprůměrně nadaným. Pro ně však literatura, která by zohledňovala jejich potřeby dále se rozvíjet, chybí. Učitelé těchto žáků si s tím, jak je v hodině „zaměstnat“, musí poradit sami.

Kniha „Pomalé rodičovství“ je dílem dánské kulturní antropoložky a předškolní pedagožky Helle Heckmannové, která před třiceti lety založila v Kodani mateřskou školu Nokken pro děti od jednoho roku do sedmi let jako reakci na potřebu kvalitní péče o nejmenší děti. Kniha přináší přiblížení waldorfské předškolní pedagogiky a zároveň praktické seznámení s chodem konkrétní mateřské školy. Skrze barevně vykreslenou atmosféru vede čtenáře k pochopení důležitých bodů ve vývoji dítěte i působení na něj v celkovém kontextu (prostředí, pedagogický sbor, adaptace, potřeby dítěte, spolupráce s rodiči).

Čtenář se setkává s filosofickými myšlenkami zakladatele waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera a se základy pedagogiky lesních mateřských škol. V sedmi kapitolách je mu přiblíženo několik důležitých témat v práci (výchově, vzdělávání a péči) pedagoga i rodiče, vše je doplněno černobílými fotografiemi, které přesto barvitě doplňují obraz mateřské školy a naladění dětí i pedagogů.

Nejprve nás autorka vede k pohledu vnitřní práce pedagoga, jak z hlediska práce na sobě, svém naladění, tak spolupráci s kolegy a respektu k nim. Následně může pedagog otevřeně a naladěně přistupovat k dětem a rodičům. Nedobré vztahy v kolektivu je jeden z problémů, na které si často stěžují studenti dálkového studia oboru Učitelství pro mateřské školy na Masarykově universitě v Brně. „Dětství není vždy růžovoučké a nekonfliktní. Ve skutečnosti může být dost drsné a je to těžký a náročný proces učení. Proto je důležité, aby děti obklopovali dospělí, kteří jim nabídnou něco smysluplného. Děti potřebují jasný směr.“ (Heckmanova, 2016, s.90). Kniha představuje realitu vývoje dítěte v kolektivu a vrůstání do společnosti v kontextu těla, duše i ducha. Taktéž ukazuje, že je potřeba, aby pedagog a rodič pracovali na rozvoji těchto tří složek člověka. 

Další inspirativní myšlenkou je důležitost pohybu dětí, která je zde dána do souvislosti s dnešními trendy (časté přesuny autem, malé prostory, sedavé zaměstnání nebo hry atd.), a tak se my i děti stáváme málo aktivními. Kniha ukazuje, že pobyt v přírodě rozvíjí smysly, chůze podporuje rozvoj pravé i levé strany těla, překonávání různých překážek v přírodě je dobré pro trénování rovnováhy. Trend delšího pobytu dětí v přírodě můžeme pozorovat také u nás. Pro zajímavost v České republice je osm waldorfských mateřských škol a okolo sto čtyřiceti lesních zařízení pro předškolní vzdělávání.

Knihu můžeme doporučit pedagogům na všech stupních vzdělávání, protože důležitost sdílení a respektu v kolektivu, společného směřování, přijetí dítěte a potřeba vnímat jeho kvality i otevřenou budoucnost, se prolíná všemi stupni. Také rodiče zde najdou inspirace pro domácí život i spolupráci se vzdělávacími institucemi. Knihu ocení všichni, kterým se nelíbí zběsilé tempo dnešní doby a hledají konkrétní body, které by mohli změnit a důsledkem toho zpomalit a dopřát si prostor, kde můžou dýchat a růst.

 

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, katedra primární pedagogiky Pedagogická fakulta MU

Česká literatura v období Mnichova a okupace

 Jakubíček, D. (2015). Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

O kultuře a literatuře z období nacistické okupace existuje již několik odborných prací.  V osmdesátých letech vydal Robert Kvaček hutný nástin Umění proti fašismu (1980), k němuž přibyla kolektivní publikace Česká literatura v boji proti fašismu (1987). V dalším desetiletí vyšel druhý díl Pamětí (1992) Václava Černého, reflektující léta 1938–1945, následovaný knihou Jiřího Doležala Česká kultura za protektorátu (1996). Pozdější tituly jsou věnovány hlavně literatuře: tvoří je práce Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (2010), monografie Ester Novákové Český historický román v období protektorátu (2012) a publikace kolektivu vedeného Janou Čeňkovou Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice (2016). Učitelé češtiny, dějepisu či občanské výchovy tedy mají z čeho vybírat!

                  

                       Footprints 1–3

Read, C. (2009). Footprints 1–3. Macmillan Education.                          

 

Ačkoli sada učebnic Footprints 1–3 byla nakladatelstvím Macmillan Education vydána již v roce 2009, na českém trhu není dlouho, a doložku MŠMT získala v roce 2013. Autorkou je Carol Read, která na poli výuky angličtiny u žáků mladšího školního věku již představila několik velmi úspěšných publikací. Ucelená řada učebnic pro 3. až 5. třídu, kterou Footprints bezesporu jsou, je založena na vhodných tématech pro 1. stupeň, přičemž každá učebnice obsahuje 9 lekcí dále rozdělených na 8 částí. Tyto základní lekce jsou doplněny o další, obsahující kulturní informace, které příjemným způsobem zprostředkovávají různé aspekty ze života dětí v Británii: například o Vánocích, Velikonocích, o Dni matek a otců. Jednotlivé díly Footprints na sebe navazují, stejné hlavní postavy provázejí děti všemi díly, což přispívá k příjemné a spolupracující atmosféře.