Časopis Komenský

Česká literatura v období Mnichova a okupace

 Jakubíček, D. (2015). Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

O kultuře a literatuře z období nacistické okupace existuje již několik odborných prací.  V osmdesátých letech vydal Robert Kvaček hutný nástin Umění proti fašismu (1980), k němuž přibyla kolektivní publikace Česká literatura v boji proti fašismu (1987). V dalším desetiletí vyšel druhý díl Pamětí (1992) Václava Černého, reflektující léta 1938–1945, následovaný knihou Jiřího Doležala Česká kultura za protektorátu (1996). Pozdější tituly jsou věnovány hlavně literatuře: tvoří je práce Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (2010), monografie Ester Novákové Český historický román v období protektorátu (2012) a publikace kolektivu vedeného Janou Čeňkovou Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice (2016). Učitelé češtiny, dějepisu či občanské výchovy tedy mají z čeho vybírat!

K uvedeným dílům lze přiřadit monografii Daniela Jakubíčka Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace, pocházející z produkce Univerzity Palackého. Je zaměřena především na historickou prózu zkoumanou jako prostředek aktivizace historického vědomí, a tak autor v úvodní kapitole tuto prózu definuje na základě dosavadních teoretických prací. Ve druhé kapitole nastiňuje obraz české kultury ve svízelných okupačních podmínkách, logicky tudíž věnuje velkou pozornost tehdejší cenzuře (její podoby a vývoj v letech 1749–2014 reflektuje dvoudílná kolektivní monografie nazvaná V obecném zájmu, 2015). Její praxi detailně demonstruje na cenzurních zásazích do dvou děl – do Bassova Čtení o roce osmačtyřicátém (1940) a do Karlštejnských vigilií (1944) Františka Kubky.

Třetí kapitola recenzované monografie pojednává o historické próze zprvu v obecné rovině a pak autor podává přehled mnoha děl, jež člení chronologicky podle období, která ztvárňují: od pravěku až po 19. století. Své poznatky potom sumarizuje a připojuje soupis pramenů a literatury, který čísluje, raději ho však měl přehledně rozčlenit. Celá publikace, uzavřená trojím resumé, je informačně velmi bohatá, což její čtenáři jistě ocení.

 

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.