Časopis Komenský

V rámci komunikační a slohové výchovy je pro učitele vždy výhodné mít po ruce zásobníky materiálů a s nimi souvisejících cvičení – příručkou zmíněného druhu je právě tato cvičebnice, jež vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je určena především žákům druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií; s tímto zaměřením souvisí také její návaznost na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT.

Tato návaznost se projevuje především na rovině tematické. Slohové postupy a s nimi související slohové útvary, resp. žánry jsou jedním z témat výstupů, uvedených v příslušném rámcovém vzdělávacím programu, podobně jako např. informace o slohovém rozvrstvení slovní zásoby nebo – v rámci literární výchovy – charakteristika individuálního stylu různých autorů. (V této souvislosti je zapotřebí upozornit, že důsledné uvádění využitých edic textů především z oblasti krásné literatury může být na první pohled poněkud matoucí, pokud není doprovázeno také údajem o době vzniku díla, jako např. u autorů z 19. století, ale i novějších; nicméně lze očekávat, že v rámci výuky předmětu Český jazyk a literatura lze eventuální nesrovnalosti uvést na pravou míru asi nejsnáze.)

Příručka je svými teoretickými a metodologickými východisky propojena s moderním, funkčně a strukturalisticky orientovaným pojetím stylistiky, jak se v domácím kontextu výrazně projevuje už cca od 30. let 20. století. Uspořádána je velice prakticky a přehledně: člení se do pěti hlavních kapitol, vždy věnovaných jednomu ze základních slohových postupů – informačnímu, vyprávěcímu, popisnému, výkladovému a úvahovému a s nimi propojených slohových útvarů. Po krátké teoretické charakteristice příslušného slohového postupu a po dalších důležitých základních informacích (Jak jej poznám? Kde jej najdu? S čím si ho mohu splést?) vždy následují pracovní listy, jež obsahují materiály, cvičení k nim a posléze také řešení. Pracovních listů je v cvičebnici zařazeno několik desítek, pro lepší přehlednost jsou pasáže věnované jednotlivým slohovým postupům odlišeny rovněž barevně.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2016/ ročník 140)