Časopis Komenský

HOVORY O VZDĚLÁVACÍ POLITICE

Počínaje číslem 142/4 otevíráme v časopise Komenský rubriku týkající se vzdělávací politiky. Rádi bychom tím napomohli zvýšit informovanost o naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále Strategie 2020). Priority této Strategie jsou tři: snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele, odpovědně řídit vzdělávací systém. Čtenáře by mohlo zajímat, jak na tom v těchto oblastech jsme. Zajímá to i Ministerstvo školství, které si zadalo externí hodnocení zaměřené na naplňování Strategie 2020. S experty, kteří se na hodnocení podíleli, si budeme průběžně povídat – odtud název rubriky: hovory o vzdělávací politice. V tomto čísle nás garant rubriky – Tomáš Janík – uvede do tématu, zástupce MŠMT Jindřich Fryč se vyjádří ke Strategii 2020 a předsedkyně hodnotící skupiny Ivy Stuchlíkové se zeptáme, jak hodnocení probíhalo a k čemu se dospělo. V dalších číslech budeme postupně věnovat pozornost jednotlivým prioritám a slovo dostanou Irena Smetáčková, Arnošt Veselý, Daniel Münich, David Greger, Jana Matoušová, Jana Hrubá a další.

Vedla jste expertní skupinu, která měla za úkol vypracovat expertní hodnocení. Jak jste k tomuto úkolu přistoupili?

Skupina si v počáteční fázi své práce vymezila analytický rámec a strukturu hodnocení. První část tvořilo zhodnocení celkového rámce Strategie 2020, způsobu vyvození a zdůvodnění priorit. V druhé, hlavní části jsme se věnovali jednotlivým prioritám a jejich dílčím cílům; sledovali jsme, jak byly tyto cíle dále operacionalizovány v navazujících dokumentech a zda a jak jsou uskutečňovány. Pokusili jsme se na základě této analýzy zároveň formulovat konkrétní doporučení k jednotlivým prioritám pro zbývající období naplňování Strategie 2020. Třetí část, strategické linie vyplývající z provedené analýzy pro období po r. 2020,  vznikala vlastně nad rámec původního zadání. Byla výsledkem našich analýz, které ukazovaly na některá slabá místa implementace Strategie 2020 a na oblasti, které Strategie 2020 nezmiňuje a které bude třeba v budoucím období rozpracovat.

Jak vznikl dokument Strategie 2020?

Proces vzniku Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 lze z hlediska dosavadní tvorby strategických a koncepčních dokumentů nejen v oblasti vzdělávací politiky, ale i jiných veřejných politik, označit za mimořádně otevřený a participativní. Přípravě vlastního strategického dokumentu předcházela veřejná konzultace k jejím obecným východiskům (dokument Hlavní směry vzdělávací politiky, který byl vytvořen skupinou expertů ve spolupráci s pracovníky MŠMT). Konzultace umožnila všem relevantním aktérům i široké veřejnosti vyjádřit své stanovisko k návrhu priorit budoucí Strategie 2020. K dílčím tématům následně probíhaly otevřené kulaté stoly, přičemž závěry těchto diskuzí byly publikovány na webu www.vzdelavani2020.cz, který se stal zdrojem veškerých informací o přípravě dokumentu. Část akcí byla rovněž realizována ve spolupráci s organizací Eduin v rámci projektu Česko mluví o vzdělávání. Souběžně s výše popsanými kroky se na vzniku Strategie 2020 kromě pracovníků MŠMT podílela rovněž tvůrčí expertní skupina a odborná oponentní rada.

Proč jste se rozhodli prezentovat témata vzdělávací politiky na stránkách Komenského?

Ona už i ta vzdělávací politika se dnes dělá jinak. Ve vyspělých zemích se postupně opouští centralistický přístup prosazování záměrů shora dolů a posiluje přístup založený na vyjednávání a koordinaci aktérů nazývaný governance. Ruku v ruce s tím posiluje i potřeba širší veřejné diskuze o perspektivách vzdělávání, které je v přibývající míře záležitostí nás všech. V důsledku toho nabývá na významu také role médií – od popularizačních až po odborná. Časopis Komenský tudíž nemůže zůstat stranou.

Jak se to odehrává u nás?

Možná to tak nevypadá, ale i v České republice je vedena stále intenzivnější diskuse o vzdělávání, a to přinejmenším v posledních třech desetiletích. Jedna z nedávných mediálních kampaní se nazývala Česko mluví o vzdělávání[1] a doprovázela právě tvorbu Strategie 2020. Taková diskuze musí pokračovat, aby bylo možné vyjednávat otázky vzdělávání na různých úrovních ve společnosti a vysvětlovat a zdůvodňovat související rozhodování.