Časopis Komenský

HOVORY O VZDĚLÁVACÍ POLITICE

Počínaje číslem 142/4 otevíráme v časopise Komenský rubriku týkající se vzdělávací politiky. Rádi bychom tím napomohli zvýšit informovanost o naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále Strategie 2020). Priority této Strategie jsou tři: snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele, odpovědně řídit vzdělávací systém. Čtenáře by mohlo zajímat, jak na tom v těchto oblastech jsme. Zajímá to i Ministerstvo školství, které si zadalo externí hodnocení zaměřené na naplňování Strategie 2020. S experty, kteří se na hodnocení podíleli, si budeme průběžně povídat – odtud název rubriky: hovory o vzdělávací politice. V tomto čísle nás garant rubriky – Tomáš Janík – uvede do tématu, zástupce MŠMT Jindřich Fryč se vyjádří ke Strategii 2020 a předsedkyně hodnotící skupiny Ivy Stuchlíkové se zeptáme, jak hodnocení probíhalo a k čemu se dospělo. V dalších číslech budeme postupně věnovat pozornost jednotlivým prioritám a slovo dostanou Irena Smetáčková, Arnošt Veselý, Daniel Münich, David Greger, Jana Matoušová, Jana Hrubá a další.

V tomto čísle časopisu Komenský se věnujeme druhé ze tří priorit Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, kterou je podpora kvalitní výuky a učitelů. K diskusi jsme opět přizvali odborníky z různých oblastí. Z hodnotící skupiny Strategie 2020 se vyjádří Iva Stuchlíková a Tomáš Janík, pohled nejen expertky, ale i bývalé ředitelky základní školy přidá Jana Matoušová a aktuální dění z ministerstva zprostředkuje Iveta Valachová.

Jak je provázána podpora kvality výuky s podporou učitelů? A daří se Strategii 2020 v této oblasti naplňovat?

Obávám se, že se nám v této oblasti naplňování Strategie 2020 příliš nedaří. V prioritě   „Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad“ patřilo k hlavním strategickým cílům mj. dokončit a zavést kariérní systém pro učitele, zlepšovat podmínky pro jejich práci, modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů, posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a ředitelů, srozumitelněji popsat cíle vzdělávání a modernizovat systém hodnocení na úrovni žáka, resp. studenta i školy. 

Přestože strategie formuluje řadu dílčích cílových opatření, která jsou pro podporu kvality výuky a jejího provázání s podporou učitelů potřebná a užitečná (např. rozvíjet evaluační nástroje k monitoringu všech (tedy i jiných než vědomostních) aspektů žákova výkonu spolu s detailní specifikací dovedností potřebných k podání žádoucího výkonu a s ukázkami vyhodnocených žákovských prací; provázat kariérní systém pro učitele se systémem počátečního i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, apod.), jejich naplňování se nedaří. Kariérní systém, který mohl popsat a zakotvit jako rámec potřebný pro reflexi práce učitelů kvalitní realizaci výuky nebyl přijat, namísto něj se MŠMT nyní soustředilo na projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů), který v názvu podporu učitelů a ředitelů deklaruje, zatím se však projektové aktivity teprve rozbíhají. Systematická podpora začínajících učitelů uvádějícími učiteli je teprve prosazována.

S ohledem na vaši dráhu ředitelky školy by nás zajímal váš názor na to, s čím Strategie 2020 v oblasti ředitelů přišla, a jak to hodnotíte z hlediska naplnění v praxi?

Strategie 2020 především vytyčila tři hlavní priority, které byly jasně pojmenované. Kdo sledoval vývoj, nebylo to pro něj překvapení, ale vlastně jen potvrzení, že cesta, kterou pro svou školu zvolil, je v zásadě správná. Pokud se týká samotných ředitelů  v rámci priority Podpora kvalitní výuky a učitele je akcentováno i vzdělávání ředitelů s navázáním na kariérní systém. Byl připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému učitelů), ale  bohužel po nepřijetí zákona o pedagogických pracovnících musel být zrušen. Takže vlastně nedošlo k naplnění toho, s čím Strategie přišla. Postupně se hledají cesty, které by zrušený projekt nahradily. Nový ředitel sice musí absolvovat vstupní studium, které je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce, ale dál na svém rozvoji, pokud z různých důvodů nemůže či nechce pracovat, vlastně nemusí.

Podpora učitelů znamená také zlepšení podmínek pro výkon jejich profese. Jak to vypadá s navyšováním platů a dalšími benefity pro učitele?

Jak vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR (PPV), navyšování platů učitelů je prioritou vlády pro současné funkční období. V části věnované Vzdělávání, vědě a výzkumu PPV je konkrétně uvedeno následující: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.“ V souladu s uvedeným MŠMT připravuje strategii odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků, která by měla být během následujícího roku projednána na vládě. V dané oblasti je tedy cílem rezortu kontinuální růst odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků, jehož podrobnější plán bude rozpracován v uvedené koncepci. Nicméně záměrem nastavení odměňování pracovníků ve školství je, aby průměrný plat učitelů na konci volebního období v roce 2021 dosáhl výše 45 tisíc Kč.