Rozhovor s Ivetou Valachovou (MŠMT)

2. 8. 2019 Kateřina Lojdová

Podpora učitelů znamená také zlepšení podmínek pro výkon jejich profese. Jak to vypadá s navyšováním platů a dalšími benefity pro učitele?

Jak vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR (PPV), navyšování platů učitelů je prioritou vlády pro současné funkční období. V části věnované Vzdělávání, vědě a výzkumu PPV je konkrétně uvedeno následující: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.“ V souladu s uvedeným MŠMT připravuje strategii odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků, která by měla být během následujícího roku projednána na vládě. V dané oblasti je tedy cílem rezortu kontinuální růst odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků, jehož podrobnější plán bude rozpracován v uvedené koncepci. Nicméně záměrem nastavení odměňování pracovníků ve školství je, aby průměrný plat učitelů na konci volebního období v roce 2021 dosáhl výše 45 tisíc Kč.

Někteří si mnohé slibovali (a někteří nikoliv) od kariérního řádu, který se doposud nepodařilo schválit. Jak to s ním nyní vypadá?

Kariérní řád a s ním propojený standard učitele měl v souladu s předpoklady Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 vystihnout klíčové aspekty kvality práce učitele, ovlivnit přípravné i další vzdělávání učitelů či legitimizovat požadavky na lepší finanční ohodnocení učitelů. Kariérní řád ovšem nakonec nebyl přijat Parlamentem ČR v červenci minulého roku, což vedlo k znemožnění jeho pilotáže a postupného zavádění do praxe. V reakci na uvedený stav byl v lednu letošního roku zahájen projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) určený pro podporu učitelů a ředitelů. MŠMT do konce účinnosti Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 plánuje v návaznosti na průběžné výstupy projektu SYPO představit vizi, parametry a možná opatření k úpravě nového komplexního systému (s konkrétním vymezením, regulačním, institucionálním, organizačním a finančním zabezpečením) ucelené podpory profesního rozvoje učitelů, který bude zahrnovat oblasti tzv. profesionalizačního kontinua: (a) získávání kvalitních zájemců o studium učitelství, (b) přípravné učitelské vzdělávání, (c) uvádění do učitelské profese, (d) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů. MŠMT bude klást důraz na to, aby proces tvorby tohoto systému byl plně transparentní s průběžně a jasně komunikovaným postupem, přičemž je rovněž třeba vytvořit jeho navazující implementační část. V uvedeném období se rezort specificky zaměří na třetí fázi uvedeného profesionalizačního kontinua, uvádění do učitelské profese, a připraví návrh její komplexní úpravy. Tento krok bude realizován prostřednictvím novely zákona o pedagogických pracovnících zavádějící adaptační období.

Na jedné straně je zde široká nabídka vzdělávacích aktivit, mnohdy podpořených z fondů EU, která vzdělávací trh až zahlcuje, na druhé straně někdy učitelům chybí podpora v tom, co sami považují za důležité. Jaká je koncepce MŠMT ohledně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?

Z hlediska dalšího vzdělávání a metodické podpory učitelů a ředitelů MŠMT do konce účinnosti Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 plánuje následující kroky: koncepčně ujasnit, profilovat a vymezit DVPP (stanovení jádrových témat, oborů, předmětů) realizované NIDV, které by se mělo koncentrovat na podporu priorit vzdělávací politiky; rozšířit, organizačně, finančně a personálně podpořit  DVPP nabízené NIDV; výrazněji a systémově do programů DVPP realizovaných NIDV zapojit fakulty připravující učitele a další pedagogické pracovníky; vytvořit organizačně – institucionální, personální a obsahové podmínky pro činnost systému metodických kabinetů a jejich implementace (v rámci realizace projektu SYPO). Dále vytvořit podporu pro plánování profesního rozvoje ve školách (metodika). Systém by měl stavět na schopnosti ředitele školy prostřednictvím plánů dalšího vzdělání pedagogických pracovníků zaměřit jejich rozvoj na jím zjištěné slabé stránky podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na dané škole (v rámci realizace projektu SYPO). V neposlední řadě se chce rezort v rámci výkonu jeho kontrolní činnosti při uskutečňování vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP rovněž zaměřit na zajištění hodnocení kvality akreditovaných institucí i samotných vzdělávacích programů.

 

 Mgr. Iveta Valachová

Mgr. Iveta Valachová působí od roku 2012 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde se od počátku zabývá tvorbou a implementací vzdělávací politiky na národní úrovni. Aktuálně zastává pozici vedoucí oddělení strategie a analýz, které se věnuje naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a zároveň přípravě navazujícího zastřešujícího strategického dokumentu v oblasti vzdělávání pro období po roce 2020.

kontakt: Iveta.Valachova@msmt.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info