Proč domněnka či pomněnka, ale tamější?

10. 11. 2019 Květoslava Klímová

Stále častěji se v praxi setkáváme s pravopisnými chybami. Najdeme je téměř všude: v denním tisku, v knihách, v titulcích k filmům, v jídelních lístcích, v názvech obchodů, v různých nápisech apod. Někdo si jich nevšímá, jiný nad nimi kroutí hlavou, dalšího rozzlobí… Copak už neumíme český pravopis? Přitom je možné se celé řadě chyb vyhnout.

Podívejme se např. na psaní slabik a mně. Kromě tvarů zájmena platí obecné pravidlo: kde je v základovém slově –m-, píšeme ve slově odvozeném –mě-, kde je v základovém slově skupina –mn-, píšeme –mně-. To znamená, že spojujeme odvozené slovo se slovem základovým, např.: zřejmý – zřej-mě, soukromý – soukrom-ě, známý – znám-ější, temný – temn-ě, temn-ější, stmívat se – setmění, zatemnit – zatemnění apod. Pozor musíme dávat u přídavného jména tam-ější, které je přímo odvozeno od příslovce tam, stejně jako slovo tam-ní.

Větší pozornost zasluhuje psaní slov domněnka či pomněnka. Význam slova domněnka je neprokázaný názor, mínění, dohad, předpoklad, hypotéza. Z hlediska slovotvorného se jedná o výsledek děje, tedy o to, co někdo pokládá za skutečné, pravé, ač jím není; to, co se někdo domýšlí, domnívá. Základovým slovem je sloveso domnívat se, které souvisí s všeslovanským mníti (odvozená a příbuzná slova např. domnělý, pomník, pomněnka, vzpomínka, paměť, památka aj.) a míniti (vymíniti, výminek, zmínka aj.)[1]. Slovotvorným základem je domň-  a slovotvorným prostředkem – enka. Přípona u výsledků děje je chápána spíše jako varianta přípony –ka (např. přihláš-ka, námit-ka, dodáv-ka, ale myšl-enka, domn-ěnka).

K odvozeninám slovesa mnít patří také slovesa zapomenout, vzpomenout, proto v jejich tvarech příčestí minulého píšeme –mn-: zapomněl, vzpomněl. Spojení se základovým slovesem mnít, kde je skupina –mn-, se však už dnes běžným uživatelům či žákům nevybavuje, proto doporučujeme si psaní slov zapomněl, vzpomněl, domněnka a pomněnka zapamatovat.

Pokud jste četli pozorně, jistě zvládnete doplnit neúplná slova v následující větě.

 

Soukro__ě přiznal, že tam__jším zvykům dobře nerozum­­__l. Zapom__l totiž, proč dívky dávají chlapcům pom__nky.

 

                  Květoslava Klímová,

katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU

 

Správné řešení:

Soukromě přiznal, že tamějším zvykům dobře nerozuměl. Zapomněl totiž, proč dívky dávají chlapcům pomněnky.

 

[1] Pozn.: V praslovanštině kořen –mьn- s následným různým střídáním jeru.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info