Počet ukázek z umělecké literatury v učebnicích českého jazyka pro 2. – 5. ročník ZŠ jako důležité kritérium při výběru vhodné učebnice

2. 8. 2019 Klára Děckuláčková

Cílem článku je seznámit učitele základních škol s výsledky mé diplomové práce, které mohou brát jako vodítko pro výběr správné učebnice mateřského jazyka pro své žáky. Diplomová práce navazuje na práci Vaverkové z roku 2013. Zabývám se v ní, stejně jako uvedená autorka, četností zařazení ukázek z umělecké literatury pro děti a mládež do učebnic českého jazyka pro 2.-5 ročník ZŠ. Tím se podařilo vzorek, zkoumaný Vaverkovou (SPN, a.s., Fraus, Didaktis, Alter I), rozšířit o další čtyři nakladatelství, a to Nová škola, s.r.o., Alter II, Prodos a Hanami.

Tematika čtenářství mě zaujala ze dvou důvodů:

 1. V současné době je stále častěji poukazováno na skutečnost, že dnešní děti málo čtou. Je učebnice českého jazyka pro mě jako učitelku dobrou pomůckou pro to, abych mohla žáky vhodnými ukázkami k četbě motivovat?
 2. Výsledky různých mezinárodních výzkumů (např. PISA, PIRLS) potvrzují, že čeští žáci neumějí pracovat s textem, že nemají dostatečně osvojenou dovednost „čtení s porozuměním“. Jak mohu tuto dovednost u žáků rozvíjet také prostřednictvím textů v hodinách mateřského jazyka?

Výsledky zahrnují počet ukázek z umělecké literatury (domácí i zahraniční, prózy a poezie) zařazených do učebnic českého jazyka pro 2.–5. ročník, spisovatele, které autoři učebnic volí a z kterých jejich knih je vybírají. Závěr tvoří souhrnné výsledky za osm zkoumaných nakladatelství.

Ve výzkumu České děti jako čtenáři, který v České republice proběhl v letech 2013 a 2014, byly porovnávány výsledky s vybranými zahraničními výzkumy (Velká Británie a USA). Závěry potvrdily shodné výsledky týkající se vlivu rodinného zázemí na rozvoj dětského čtenářství: rodiče, kteří svým dětem pravidelně předčítají a zprostředkovávají jim přístup ke kvalitní dětské literatuře, mají pozitivní vliv na rozvoj jejich čtenářství. Z porovnání s výzkumy z výše uvedených zemí však vyplývá, že čeští rodiče přestávají svým dětem předčítat dříve než rodiče britští a američtí: v USA předčítají rodiče 37 % dětí ve věku 9–11 let, kdežto v Česku se jedná pouze o 11 %.[1] Najvarová (2008, s. 159) ve své studii uvádí, že pozitivní postoj rodičů ke knihám a uznávání čtení jako plnohodnotného trávení volného času se projevuje obdarováváním dětí knihami a také faktem, že děti vidí své rodiče číst.“ Domnívám se, že ukázky z umělecké literatury pro děti a mládež by se měly stát neodmyslitelnou součástí každé učebnice mateřského jazyka, a to nejen na 1. stupni ZŠ. Mým záměrem je předložit učitelům v praxi materiál, který pro ně bude dalším z možných kritérií při výběru kvalitní učebnice českého jazyka. Zvolit vhodnou učebnici, která bude pro učitele a žáky tou nejlepší pomůckou, není v dnešní době, vzhledem k množství nakladatelství, která je vydávají, vůbec jednoduché. Zvláště pak pro učitele, kteří svým žákům chtějí nabídnout učebnici obsahující kvalitní ukázky z české literatury pro děti a mládež, a motivovat je tak k četbě nejen v literárních hodinách.

Pro zkoumání vybraných řad učebnic českého jazyka pro 2.–5. ročník ZŠ byla zvolena kvantitativní metoda obsahové analýzy textu učebnic. Zkoumaný soubor tvoří učebnice českého jazyka pro 2.–5. ročník z nakladatelství Nová škola, s.r.o., Alter, Prodos a Hanami, významovými jednotkami jsou autoři beletristických ukázek a ukázek z poezie pocházejících z literatury pro děti a mládež, analytické kategorie tvoří ukázky české a zahraniční beletrie, ukázky české a zahraniční poezie. Kvantifikace analytických kategorií je vyjádřená pomocí absolutních četností.

 

Tabulka 1

Počet ukázek z umělecké literatury v jednotlivých ročnících za 8 zkoumaných nakladatelství

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Celkem

Počet ukázek

166

152

148

138

604

Jak ukazují výsledky v tabulce 1, zařadili autoři do učebnic zkoumaných nakladatelství (Alter, Alter – nová řada, Didaktis, Fraus, Hanami, Nová škola, Prodos, SPN, a.s.) celkem 604 ukázek z literatury pro děti a mládež (česká/zahraniční, próza/poezie). Nejvíce jich autoři zařadili do učebnice českého jazyka pro 2. ročník, a to 166, což tvoří 27,5 %. Se zvyšujícím se věkem žáků počet ukázek postupně klesá – v 5. ročníku je to celkem 22,9 %. Nejvyšší podíl na celkovém výsledku mají učebnice z SPN, a. s., z nakladatelství Hanami a Nové školy. Domnívám se, že je to dáno skutečností, že všechny tyto učebnice jsou vytvořeny v souladu s kurikulem, tj. s RVP ZV. Rámcový vzdělávací program, od kterého se odvíjejí školní vzdělávací programy, klade na práci s textem velký důraz. Autoři učebnic českého jazyka z nakladatelství Fraus kladou daleko větší důraz na práci s odborným textem, proto je v nich tvorba autorů pro děti a mládež zastoupena v mnohem menší míře.

Tabulka 2

Počet PROZAICKÝCH ukázek z umělecké literatury v jednotlivých ročnících za 8 zkoumaných nakladatelství

Prozaické ukázky

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Celkem

Celkové výsledky

68

76

99

104

347

 

V tabulce 2 vidíme celkový počet zařazených prozaických ukázek, tj. 347. Pokud tyto výsledky porovnáme s výsledky v tabulce 3, vidíme, že se zvyšujícím se věkem žáka zařazují autoři učebnic častěji prózu a ukázek poezie ubývá. Žákům mladšího školního věku jsou různé říkanky, říkadla, rozpočitadla, básničky daleko bližší, protože jsou kratší, rytmické, a proto si je snadno pamětně osvojují. Tím, že si je zapamatují, se nerozvíjí pouze paměť žáků, ale i jejich slovní zásoba.

Nejvíce prozaických ukázek je zařazeno z tvorby Jiřího Žáčka (14 ukázek z knihy Žáčkova encyklopedie pro žáčky) a Karla Čapka (12 ukázek z knih Bajky a podpovídky, Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek a Měl jsem psa a kočku). Václav Čtvrtek (Cesty formana Šejtročka, Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka, O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, Pohádky z mechu a kapradí/Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Vodník Čepeček), Zdeněk Svěrák (Jaké je to asi v čudu, Radovanovy radovánky, Tatínku, ta se ti povedla) a Vojtěch Steklač (Boříkovy lapálie, Pekelná třída řádí) jsou v učebnicích zastoupeni 9 ukázkami.

K nejčastěji zařazovaným zahraničním spisovatelům patří Astrid Lindgrenová, kterou v učebnicích reprezentuje celkem 12 ukázek. Autoři učebnic je vybrali z jejích oblíbených knih Detektiv Kalle má podezření, Já chci taky do školy, Madynka zachránkyně a Pipi Dlouhá punčocha.

 

Astrid Lindgrenová byla dcerou farmáře a své dětství a mládí prožila ve Vimmerby na jihu Švédska, v kraji Smaaland. Později pracovala jako sekretářka ve Stockholmu, provdala se a starala se o dvě děti. Pohádky, které jim vyprávěla, si postupně začala zapisovat, a tak nastartovala svoji kariéru spisovatelky. Ještě za svého života se Astrid Lindgrenová stala uznávanou spisovatelkou. V roce 1958 jí byla udělena Medaile H. Ch. Andersena[2], od roku 1967 se začala udělovat  Cena Astrid Lindgrenové.  Některé její příběhy byly inspirovány jejím vlastním dětstvím (Děti z Bullerbynu, Madynka, My z ostrova Saltkrákan). Její kniha Bratři Lví srdce přibližuje dokonce pojem smrti. Pipi Dlouhá punčocha patří mezi její světově proslulá díla. Hlavní hrdinka Pipi vnímá svět dospělých ze svého dětského pohledu, zesměšňuje jeho pokrytectví, je představuje touhu dítěte revoltovat a uplatnit také svůj názor. Úspěch knihy Pipi Dlouhá Punčocha přiměl autorku k pokračování příběhů mladé svéhlavé dívky.[3]

 

Francouzský autor René Goscinny je v učebnicích českého jazyka zastoupen devíti ukázkami, které pocházejí z knih Mikulášovy patálie a Malý Mikuláš, Nové Mikulášovy patálie – Bezvadný vtip.

Tabulka 3

Počet ukázek POEZIE z umělecké literatury v jednotlivých ročnících za 8 zkoumaných nakladatelství

Ukázky z poezie

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Celkem

Celkové výsledky

98

76

49

34

257

Zatímco ve 2. ročníku tvoří poezie 38,2 % z celkového počtu 257 ukázek, v 5. ročníku už je to jen 13,2 %. Autoři se postupně orientují na ukázky prozaické, které tvoří 57,5 % z celkového počtu všech zařazených ukázek z osmi nakladatelství.

Taktéž v počtu ukázek z české poezie zaujímá Jiří Žáček v našem žebříčku nejvyšší pozici – autoři učebnic jich od tohoto básníka a spisovatele zařadili celkem 42, a to z knih Abeceda, Aprílová škola, Dvakrát dvě je někdy pět, Hádanky a luštěniny, Krtek a kouzelná slovíčka, Malý čtenář, Nemalujte čerta na zeď, Odemyky zamyky, Pro slepičí kvoč, Rýmy pro kočku a pod psa, Velká kniha básniček a pohádek. Třiceti dvěma básněmi je reprezentován básník Radek Malý[4]. Zde je namístě připomenout, že Radek Malý je spoluautor učebnic českého jazyka pro 2. a 3. ročník z nakladatelství Prodos a všechny básně byly účelově pro tyto učebnice vytvořeny. Teprve později byly seřazeny a vydány v básnické sbírce Kam až smí smích.

František Hrubín (sbírky Běží ovce, běží, Je nám dobře na světě, Dětem, Modré nebe, Paleček a Špalíček veršů a pohádek) a Jiří Slíva (Piky Piky na hlavu, Všechno dobře dopadne) jsou zastoupeni 10 ukázkami. Po 8 ukázkách uvádějí autoři učebnic básně od Jiřího Havla (Co nosí kosi, Člověče, nemrač se, Kdo bručí, je medvěd, Kdo vodí koně po pěší zóně, S kým vstává sluníčko), Ljuby Štíplové (Už dovedu abecedu) a Pavla Šruta (Příšerky & příšeři, Veliký tůdle). 

K nejznámějším autorům ze zahraniční poezie patří zřejmě současný slovenský básník Daniel Hevier a významný polský básník překladatel židovskéhopůvodu, jeden z nejznámějších meziválečných polských básníků Julian Tuwin, který je mj. autorem populárních básní pro děti, např. Lokomotywa, Ptasie radio, Słoń Trąbalski. Další ukázka pochází z pera Lewise Carrola z knihy Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Báseň Tlachapoud je nonsensová báseň, která je považována za jednu z nejlepších „nesmyslných“ básní  
v angličtině.

Celkové výsledky výzkumu ukazují, že autoři učebnic českého jazyka pro 2.–5. ročník ukázky z tvorby pro děti a mládež zařazují, i když jsou mezi jednotlivými nakladatelstvími výrazné rozdíly. Celkový počet zařazených ukázek je 337 (próza, poezie; literatura česká 
i zahraniční):

 1. Hanami: 185, tj. 54,9 % (133 autorů);
 2. Nová škola: 104, tj. 30,9 % (96 autorů);
 3. Prodos: 44, tj. 13 %, (10 autorů), z toho 32 ukázek (72,7 %) od  spisovatele 
  a spoluautora Radka Malého;
 4. Alter: 4, tj. 1,2 % (3 autoři).

Stejně jako autoři učebnic z SPN, a. s., 173 ukázek, tj. 64,8 % (B. Vaverková, 2013), využívá ukázky z literatury pro děti a mládež autorka učebnic z nakladatelství Hanami Hana Mühlhauserová, která považuje zařazování ukázek z umělecké literatury do učebnic českého jazyka za nezbytné. Její učebnice jsou koncipovány tak, aby podporovaly efektivní učení, vztah k českému jazyku a radost z učení i z úspěchů, kterých žáci při aktivizujícím stylu výuky dosahují. Po podrobném prostudování učebnic z nakladatelství Hanami můžeme konstatovat, že právě tyto učebnice nejvíce respektují v současné době platný kurikulární dokument – RVP ZV a  Standardy pro základní vzdělávání. V metodických příručkách, které jsou k učebnicím k dispozici, najdeme příslušné výstupy vhodně okomentovány, učivo v učebnicích je propojeno s vhodnými úkoly a  dalšími aktivitami. Na začátku každé kapitoly je pro žáka připravena přehledná tabulka s cíli daného učiva a s možností sebehodnocení.

Nedílnou součástí úkolů jazykových, pravopisných a slohových jsou úkoly propojené s komunikační výchovou, která je v RVP ZV obsahem Komunikační a slohové výchovy. Srovnávané učebnice je zařazují jen sporadicky. Jednotlivé složky českého jazyka se v učebnici přirozeně prolínají, což napomáhá moderní a efektivní výuce. Žáci jsou vyučováni „komunikativně“, tj. tak, aby byli připraveni na každodenní komunikační situace, k nimž v jejich životě běžně dochází.

Jednotlivé kapitoly jsou tematicky zaměřeny a propojeny nejen s prvoukou, přírodovědou, vlastivědou, ale i s běžným praktickým životem. Nedílnou součástí učebnic jsou ukázky z literatury pro děti a mládež.

Autorka do výuky češtiny systematicky integrovala osobnostně sociální výchovu, jejímž prostřednictvím je možné žáka utvářet, reflektovat jeho zkušenosti, umožnit mu brát si z literárních hrdinů vzor, nebo naopak prezentovat jiné názory, jiné postoje a poradit hrdinovi, jak danou situaci řešit lépe.

Učebnice jsou doplněny jednoduchými a vhodnými ilustracemi. Celkově učebnice působí přehledně. Na konci žádné z nich nechybí vypracované závěrečné písemné práce, jejichž řešení najdeme v přehledném a na různé nápady a aktivizující metody bohatém  Metodickém průvodci. Součástí učebnic je také zásobník pravopisných cvičení a diktátů, které může učitel využít kdykoli během školního roku. Učebnice jsou koncipovány tak, aby podporovaly efektivní učení, vztah k českému jazyku a radost z učení i z úspěchů, kterých žáci při aktivizujícím stylu výuky dosahují. Příkladem mohou být učebnice z nakladatelství Nová škola. Za pozitivní považujeme zjištění, že rovnoměrně s věkem žáků narůstá také počet ukázek ze zahraniční literatury.

 

Závěr

V dnešní době mohou „správné“ marketingové tahy zastínit kvality učebnic, a tím učitelovo rozhodování znejistit. Domnívám se, že výsledky výzkumu by mohly učitelům českého jazyka na 1. stupni ZŠ pomoci při výběru učebnice, která by měla plnit jeden ze zásadních cílů základního vzdělávání, a to motivovat žáky k četbě kvalitní umělecké literatury.

 

Literatura

 • Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Vaverková, B. (2013). Zařazení ukázek umělecké literatury do učebnic českého jazyka na 1. stupni ZŠ: diplomová práce.

 

Elektronické zdroje

 • (1996–2016). Astrid Lindgrenová [online]. In cz. [cit. 2016-02-11]. Dostupné z WWW: http://www.spisovatele.cz/astrid-lindgrenova#cv.
 • Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy[online]. [cit. 2016-01-20]. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/14647/pedf_d/VN_disertace.pdf.
 • Staszek, Z. (2016). Roste počet nečtenářů [online].In H7cz. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z WWW: http://www.h7o.cz/roste-pocet-nectenaru/.

Učebnice českého jazyka

 • Čechura, R., Horáčková, M., & Staudková, H. (2014).Český jazyk: pro čtvrtý ročník: [učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura]. Všeň: Alter.
 • Doležalová, A., & Bičanová, L. (2014). Český jazyk 3: pro 3. ročník základní školy. Brno: Nová škola, s.r.o.
 • Doležalová, A., & Bičanová, L. (2015). Český jazyk 4: pro 4. ročník základní školy. Brno: Nová škola, s.r.o.
 • Doležalová, A., & Bičanová, L. (2015). Český jazyk 5: pro 5. ročník základní školy. Brno: Nová škola, s.r.o.
 • Dvorský, L., & Staudková, H. (2013).Český jazyk 3: [vzdělávací obor Český jazyk a literatura]. Všeň: Alter.
 • Horáčková, M., Staudková, H., & Štroblová, J. (2014).Český jazyk: pro pátý ročník: [učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura]. Všeň: Alter.
 • Konůpková, M., & Marková, H.(2015). Český jazyk 2: učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: Nová škola, s.r.o.
 • Mikulenková, H., & Malý, R. (2004).Český jazyk 2: učebnice pro druhý ročník základní školy. Olomouc: Prodos
 • Mikulenková, H., & Malý, R. (2004).Český jazyk 3: učebnice pro třetí ročník základní školy. Olomouc: Prodos.
 • Mikulenková, H.(2008). Český jazyk 4. Olomouc: Prodos.
 • Mikulenková, H.(2008). Český jazyk 5. Olomouc: Prodos.
 • Mühlhauserová, H. (2015).Český jazyk a komunikace pro 2. ročník. Miroslav: Hanami.
 • Mühlhauserová, H. (2015).Český jazyk a komunikace pro 3. ročník. Miroslav: Hanami.
 • Mühlhauserová, H. (2015).Český jazyk a komunikace pro 4. ročník. Miroslav: Hanami.
 • Mühlhauserová, H. (2015).Český jazyk a komunikace pro 5. ročník. Miroslav: Hanami.
 • Nováková, Z.(2013). Český jazyk: pro druhý ročník: [učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura. Všeň: Alter.

 


Mgr. Klára Děckuláčková vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Dva roky vyučovala na Základní škole v Ratiboři u Vsetína. V současné době je na mateřské dovolené. 

Kontakt: cabakovaklara@gmail.com

 

 

[1]Staszek, Z. (2016). Roste počet nečtenářů [online]. In H7O.cz. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z WWW: http://www.h7o.cz/roste-pocet-nectenaru/.

 

[2] Mezinárodní medaile Hanse Christiana Andersena je v oblasti dětské literatury považována za nejvyšší možné uznání.

[3] Astrid Lindgrenová. Osobnosti [online]. 1996–2016 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/astrid-lindgrenova#cv.

[4]Básník, překladatel a vysokoškolský učitel Radek Malý se jako autor pro děti výrazněji projevil ve spolupráci s olomouckým nakladatelstvím Prodos. Spolupracoval na Slabikáři, Šmalcově abecedě (název abecedáře je podle autora výtvarného ztvárnění), čítankách a učebnicích pro 1. stupeň ZŠ. Kniha Kam až smí smích, z níž pocházejí všechny básně uvedené v námi zkoumané učebnici, je plná úsměvných básní pro děti, které mají zároveň i výchovný aspekt, doplněných o originální ilustrace Anny Neborové. Kniha byla oceněna Cenou ministryně školství za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě Suk 2009 a Cenou ředitele výstaviště Flora na Libri Olomouc 2009. Další tituly autora, jako jsou František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, Listonoš vítr, Poetický slovníček dětem v příkladech a Kamarádi z abecedy patří taktéž k publikacím určeným dětem.

Více článků

Přehled všech článků