Jak se buduje profesní společenství v projektu Eduforum

2. 8. 2019 Lucie Škarková, Libor Lněnička

Je odpoledne, únor 2017 a aula Pedagogické fakulty v Brně se postupně plní lidmi, které spojuje účast v projektu Eduforum.[1] Jde o první společné setkání realizačního týmu a účastníků projektu, učitelů základních a středních škol a jejich ředitelů, jehož cílem je blíže se seznámit s cíli projektu, s naplánovanými aktivitami a položit pevný základ budoucí spolupráci, která by měla probíhat až do prosince 2019.

Zdaleka však nejde o největší setkání, tím bývá tzv. hromadné setkání, které je naplánováno vždy na přelom srpna a září, v každém roce realizace projektu (2017, 2018 a 2019). To letošní se konalo ve Valči na samém konci srpna. Hromadné setkání účastníků s pracovníky projektu, včetně obou partnerů projektu[2] přilákalo bezmála dvě sta dvacet pedagogů základních, středních i vysokých a nastartovalo slibnou tradici společné mezioborové spolupráce, která může fungovat, když se její aktéři i díky vzájemnému sdílení uvolí ke konstruktivnímu mezioborovému dialogu, jehož společným jmenovatelem je zkvalitnění výuky předmětů rozvíjejících témata přírodních věd a předmětů odborných vyučovaných na středních odborných školách.

Eduforum směřuje především k rozvoji učitelských kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání a dále do oblasti mezioborového propojování, tedy vytváření oborových i mezioborových společenství praxe a síťování škol, které podpoří spolupráci učitelů ZŠ a SŠ v rámci didaktiky přírodovědných a odborných předmětů. Klíčové je vytváření příležitostí pro spolupráci napříč obory a v pestrých týmech složených z učitelů přírodních věd na základních školách, učitelů odborných předmětů na středních školách, lektorů vzdělávacích kurzů z přírodních věd a vysokoškolských učitelů přírodních věd, ale také z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Takové společenství praxe, které zve k odborné diskusi, vytváří příležitost pro rozvoj odborných dovedností a znalostí a nabízí aktivity kultivující reflexi praxe, můžeme vnímat jako základ pro profesní učící se komunitu, kterou tvoří pravidelně se potkávající, spolupracující učitelé, akcentující kolegiální kulturu ve škole. Cílem setkávání je v případě Edufora nejen zlepšování vlastního profesního učení, ale i učení žáků a studentů, tedy dopad na kvalitu výuky. To se líbí vedení škol, které se do projektu zapojují nejen v roli účastníků vzdělávacích seminářů, ale také jako aktivní přispěvatelé v diskusi k profesnímu portfoliu učitelů. V diskusi, která směřuje jak k nastavení smysluplného vedení profesního portfolia samotnými učiteli, tak k jeho vytěžené v dlouhodobém plánování a monitorování profesního rozvoje učitele v součinnosti s vedením školy. Profesní portfolio podpořených učitelů je jedním z výstupů, které si účastníci z projektu odnášejí, společně s novými kontakty, znalostmi i zkušenostmi, inspiracemi z návštěv kolegů v jejich školách apod.

Jak tedy probíhalo vytváření společenství praxe na „hromadném setkání“ ve Valči? Následující text se snaží vystihnout atmosféru setkání.

Společné zahájení proběhlo 29. srpna 2017 ve velkém sále hotelu Valeč. Úvodní slovo pronesla manažerka projektu doc. Svatoňová, která všechny přivítala a popřála hodně „vzdělávacích“ zážitků. Hned v úvodním jednání se ukázala dobrá volba místa konání s ohledem na počet přítomných účastníků.

 

Obrázek 1. Zdroj: archiv autorů.

 

Setkání všech aktérů projektu umožnilo nabídku pestrých aktivit. Na přednáškách, workshopech, konzultacích a evaluačních diskusích se potkávali učitelé různých oborů, z různých typů škol, vedoucí pracovníci škol, lektoři Rezekvítku a akademičtí pracovníci zajišťující oborové didaktiky společenství i ti, kteří podporují mezioborovost a nabízejí obecně pedagogická či specificky psychologická a speciálně pedagogická témata. Široká byla také nabídka rozmanitých forem vzdělávání – skupinová práce, individuální konzultace, skupinové rozhovory aj. Jako červená nit se celým setkáním prolíná apel na mezioborovou dimenzi, reflexi naučeného a diskusi o využitelnosti v běžné výuce každého zúčastněného učitele.

Jde-li o přírodní vědy, pak se nutně vzduchem vznáší esence pozitivistických idejí. Šlo tedy o získáváním zkušeností při činnostním učení s pevnou oporou o znalostní základnu, didakticky zpracovanou v podkladech k seminářům. Samostatná práce účastníků probíhala v přírodních lokalitách, které umožňují demonstraci pokusů s využitím všech dostupných pomůcek, s důrazem na přímou zkušenost účastníků, kterou mohou přenést do výuky žáků.