Jak s těmi, pro které je matematika příliš lehká…

2. 8. 2019 Eva Krejčová

Matematika pro bystré a nadané žáky

(Úlohy pro žáky 1.stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele)

Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena Vaňurová, Helena Durnová

 

  Moderní pojetí vyučování vyžaduje od učitelů individuální přístup ke všem žákům. U žáků se zdravotním, smyslovým nebo mentálním handicapem se tato potřeba jeví jako logická a oprávněná. Mají k dispozici speciální učební texty, pracovní listy, různé didaktické pomůcky, které jim pomáhají učivu porozumět, zpříjemňují jim vyučovací hodiny. Rámcový vzdělávací program i školský zákon uvádějí nutnost věnovat se i žákům nadprůměrně nadaným. Pro ně však literatura, která by zohledňovala jejich potřeby dále se rozvíjet, chybí. Učitelé těchto žáků si s tím, jak je v hodině „zaměstnat“, musí poradit sami.

 Kniha Matematika pro bystré a nadané žáky je pro potřeby jejich podchycování a dalšího směrování nanejvýš potřebná a užitečná. Na našem trhu publikace tohoto charakteru chybí. Kniha je členěna do čtyř částí. V první se autorky (I.Budínová, R.Blažková, M.Vaňurová, H.Durnová) zabývají nadáním jako dispozicík projevení nadprůměrných výkonů v jakékoli oblasti lidského snažení, všímají si projevů nadaných dětí. Poukazují, že bystré a nadané děti mají svá specifika, že z jejich projevů nemusí být nadání zřejmé, někdy zůstává skryté. I z tohoto důvodu je důležité znát jejich osobnost, jejich silné a slabé stránky, vliv vrstevníků, postavení v kolektivu. Zejména v nižších ročnících 1. stupně základní školy sehrává v této oblasti významnou roli učitel. Měl by respektovat potřeby nadaných jedinců, správně je identifikovat a dle možností je dále rozvíjet. Z pedagogického hlediska je podstatné rozlišovat děti bystré a děti nadané.Jak autorky uvádějí, bystré děti jsou šikovné, dobře se učí, vyhovují jim běžně používané metody a formy práce. Nadané děti často tento přístup odmítají, mají individuální potřeby. Text zmiňuje i podvýkonové děti, tj. nadané jedince, kteří dlouhodobě školsky neprospívají a potřebují speciální péči, nebo prospívají (mají např. samé jedničky), ale nenaplňují svůj potenciál. V souvislosti s tolik diskutovaným inkluzivním vzděláváním kniha poznamenává tzv. dvojí výjimečnost, tj. kombinaci nadání a určité nedostatečnosti či specifických potíží, které mohou ovlivnit učení. V druhé a třetí části publikace vychází autorský tým z dlouholetých zkušeností z práce s nadanými dětmi 1.stupně ZŠ. Jak autorky uvádějí, „pro pochopení matematického nadání je důležité si uvědomit, čím se vlastně liší matematicky nadané dítě od ostatních dětí.“ Stává se, že „v reálné výuce nemusí být rozpoznání matematicky nadaného dítěte jednoznačné“. Problémem při práci s nadanými dětmi může být přístup vyučujících. Nezřídka rychlejší splnění frontálně zadaných úkolů kompenzují u těchto žáků větším počtem analogických příkladů, v lepším případě učivem vyšších ročníků, v horším pak „spoluprací“ s žákem, který by spíše potřeboval pomoc pedagogického asistenta. Nadaným dětem takto pojatý „individuální přístup“ zpravidla nevyhovuje, brzdí jejich další vývoj. Neuspokojuje je prostředí zaměřené na rychlost, neradi řeší úlohy podle daného algoritmu. Chtějí se do zadání více „ponořit“, přemýšlet o něm. Právě náměty úloh potřebného typu nabízí čtvrtá kapitola. Obsahuje 294 podnětných zadání pro samostatnou práci žáků 1.až 5. ročníku základní školy.

Z aritmetického učiva se jedná o různé početní řetězce (housenky), součtové pyramidy, magické čtverce (a jiná číselná schémata), algebrogramy, nápadité slovní úlohy a další. Jde převážně o aktivity k nácviku numerace, procvičování základních početních operací, podněcování logického uvažování, kombinatorického a funkčního myšlení. Geometrické náměty nabízejí rozmanité úlohy k rozvíjení představivosti, schopnosti „umění vidět“, představit si, objevit zákonitosti, zdokonalovat technické dovednosti. Tento didaktický záměr sledují různé grafické posloupnosti, jednotažky, „cesty“ hrací kostky, hledání nejkratší cesty, geometrické početní úlohy aj. Všechny úlohy jsou doplněny výsledky.

   Uvedená publikace může dobře posloužit nejen učitelům pro práci s nadanými žáky v podmínkách školního vyučování, ale i pro činnost zájmových kroužků a jiných forem práce s těmito žáky. Úlohy v knize mohou být vítanou inspirací i pro rodiče těchto dětí.

 

RNDr. Eva Krejčová, CSc., UHK Hradec Králové


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info