Jak komplexně rozvíjet jazykovou a literární gramotnost u dětí

17. 1. 2022 Matej Slováček

Lipnická, M. a kol. (2019). Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Belianum.

 

V roce 2019 vydavatelství Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku vydalo nové rozsáhle dílo s názvem Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Jde o publikaci, která vznikla z projektu KEGA 013UMB/2017 s názvem Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu. Vysokoškolská učebnice je výstupem práce kolektivu autorů, jmenovitě Mileny Lipnické, Simonety Babiakové, Júliuse Lomenčíka, Mariany Cabanové, Lenky Ďuricové a Zuzany Kováčové-Švecové. Kolektiv autorů integroval své poznání a spolupráci Katedry elementární a předškolní pedagogiky, Katedry psychologie Pedagogické fakulty a Katedry slovenského jazyka a komunikace Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici publikoval kvalitativně i kvantitativně rozsáhlé dílo složené z deseti kapitol, obsažených na 264 stranách. Recenzi k učebnici vypracovali renomované slovenské odbornice na jazykovou a literární výchovu (a vzdělávání) profesorky Jana Kesselová a Oľga Zápotočná.

Jak jsme již naznačili výše, učebnice je složena z deseti kapitol, které se věnují tématům pokrývajícím problematiku jazykové a literární gramotnosti (výchovy a vzdělávání) v mateřské i základní škole, i ve školním klubu dětí (v družině) komplexně, a to i s důrazem na práci s dětmi se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami. První a druhá kapitola je věnována gramotnosti (kulturní, jazyková, literární, čtecí, matematická a mediální) a základním pojmům jazyka, řeči a komunikace. Druhá kapitola pojímá psychologické aspekty rozvoje jazykové a literární gramotnosti a velmi názorně a jasně seznamuje čtenáře s vývojem řeči dítěte od prenatálního stádia po mladší školní věk. Ve čtvrté kapitole, členěné na čtrnáct subkapitol, věnuje autorka pozornost specifickým přístupům učitele k dětem s narušenou komunikační schopností. V páté kapitole nacházíme zaznamenaná teoretická a metodická východiska rozvíjení jazykové a literární gramotnosti opíraje se o myšlenky Anne Van Kleeckovej, metodu dobrého startu, Metodickou příručku Začít spolu (Krok za krokem), metodiku rozvoje fonematického uvědomování, ale i metodiku k současně platnému kurikulu mateřské školy a jiné. Kapitoly 6, 7, 8 jsou věnované rozvoji jazykové a literární gramotnosti dětí v mateřské škole, rozvoji čtenářské a psací gramotnosti žáků v 1. ročníku základní školy, rozvíjení jazykové a literární gramotnosti žáků ve školním klubu dětí. Následuje devátá kapitola, věnovaná diagnostikování ve smyslu gramotnosti, desátá kapitola je věnovaná literatuře pro děti a mládež.

Vysokoškolskou učebnici můžeme vnímat i jako metodickou příručku pro mateřské i primární školy. To je jednou z výhod publikace. Další pozitivum je možné vnímat i jako přehledné a logické, grafické a obsahové zpracování. Subkapitoly jsou zpravidla obsáhnuté přehledně na jedné, dvou, výjimečně třech stranách, málokdy na čtyřech. To činí učebnici přehlednou a jasnou. V kladném smyslu slova absentuje prodimenzovanost poučkami a definicemi. V subkapitolách jsou efektivně řazené aplikační úkoly a dotazy, které zastávají diagnostický rozměr při učení se z učebnice i doporučená literatura pro rozšíření poznání z té, které oblasti. Kniha je doplněna množstvím grafik a praktických ukázek, námětů a postupů, což jednoznačně pozdvihuje její kvalitu. Reflektuje na Slovensku současné platné kurikulární dokumenty, na druhé straně disponuje sumou informací, poznatků, námětů, které můžeme vnímat jako nadčasové a od kurikula nezávislé. K učebnici je vypracována také cvičebnice sloužící jako autoevaluační prostředek při učení se.

Můžeme konstatovat, že dílo má přínosný charakter pro úvod do studia nastolené problematiky. Text jako metodický základ doporučujeme studovat v integraci se současným poznáním v oboru (Vužňáková, 2020, 2018 – O dieťati, jazyku, literatúre; Slančová, ed. 2018 – Desať štúdií o detskej reči. Lexika – Gramatika – Pragmatika; Klimovič, Kopčíková, Liptáková, Vužňáková, 2020 – Implicitné jazykové znalosti dieťaťa).

 

PhDr. PaedDr. Matej Slováček

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info