Footprints 1–3

2. 8. 2019 Ivana Hrozková

              

Read, C. (2009). Footprints 1–3. Macmillan Education.                          

Ačkoli sada učebnic Footprints 1–3 byla nakladatelstvím Macmillan Education vydána již v roce 2009, na českém trhu není dlouho, a doložku MŠMT získala v roce 2013. Autorkou je Carol Read, která na poli výuky angličtiny u žáků mladšího školního věku již představila několik velmi úspěšných publikací. Ucelená řada učebnic pro 3. až 5. třídu, kterou Footprints bezesporu jsou, je založena na vhodných tématech pro 1. stupeň, přičemž každá učebnice obsahuje 9 lekcí dále rozdělených na 8 částí. Tyto základní lekce jsou doplněny o další, obsahující kulturní informace, které příjemným způsobem zprostředkovávají různé aspekty ze života dětí v Británii: například o Vánocích, Velikonocích, o Dni matek a otců. Jednotlivé díly Footprints na sebe navazují, stejné hlavní postavy provázejí děti všemi díly, což přispívá k příjemné a spolupracující atmosféře.

Silnou stránkou učebnic je jejich grafická podoba, která je velmi motivující a kombinuje vizuální prostředky autentické a didaktické. Ilustrace jsou atraktivní a podporují fantazii, fotografie odrážejí reálný svět žáků. Informace, které vycházejí z vizuálních prostředků, nabízejí dostatek prostoru pro osvojení a procvičování jazyka. Vhodně navazují na text a představují rovněž dostatek příležitostí pro recyklaci slovní zásoby a předkládaného jazyka, a to i formou dalších částí učebnicového souboru, které tvoří kupříkladu pracovní sešit, CD ROM pro žáky, DVD, příručka pro učitele či portfolio pro žáky. Maskoti učebnice, prstové loutky, jsou výbornou pomůckou pro komunikativní aktivity a budování cizojazyčné atmosféry v hodinách. Nedílnou součástí učebnice jsou samolepky, které žák po splnění úkolu lepí na správné místo a které pomáhají jak při osvojování jazyka, tak k získávání motorických dovedností a k podpoře zrakové percepce. Po stránce obsahové učebnice zcela odpovídají cílům vzdělávání pro danou věkovou skupinu a ročník a směřují k očekávaným výstupům pro 1. období vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Obsah je propojen s životem ve společnosti, je srozumitelný, vhodně strukturovaný a koresponduje s ostatními komponenty učebnicového souboru. Samotný výběr témat je v souladu s očekávanými výstupy pro dané období a napomáhá k rozvoji komunikační kompetence, tedy k cíli cizojazyčné výuky. Kladně hodnotím aktivity na CD ROMu, které interaktivní formou nabízejí další příležitosti k osvojování slovní zásoby, výslovnosti i psané podoby slov a vět. Navíc, aplikace picture dictionary vhodným způsobem vede žáky k práci se slovníkem pro danou úroveň a cílovou skupinu. Třetí díl Footprints obsahuje bilingvální slovníček, který zahrnuje sekci Extra words I want to remember, což podporuje autonomii žáka. Vzhledem k typu učebnice a především k cílové skupině je text v jednotlivých dílech postupně rozšiřován od slov a jednoduchých vět k přiměřeně náročným textům, vždy v souladu s již dosaženými kompetencemi žáků, což dovoluje učiteli vhodným způsobem budovat čtenářské strategie, vést žáky k autentickým knihám, a budovat tak slovní zásobu. Další možnosti skýtá i story CD, které obsahuje např. pohádku O Karkulce (Little Red Riding Hood). Instrukce ke cvičením, které jsou součástí textů, jsou jednoduché, opakují se, což rovněž přispívá k posilování cizojazyčného sebevědomí žáků. Velmi oceňuji, že učebnicový soubor obsahuje jazyková portfolia, která vedou žáky k sebehodnocení a k plánování si vlastního procesu učení. U Footprints 1 a 2 je to Portfolio Booklet, do kterého si žáci pomocí can do statements zaznamenávají svůj pokrok v jazyce, u Footprints 3 je portfolio nazváno About my World.  Oceňuji také, že pracovní listy na CD ROMu s testy a dalšími materiály jsou připraveny pro diferencovanou výuku (mixed ability worksheets).

Učebnice zahajuje výuku cizího jazyka v 1. období primárního vzdělávání a ve všech aspektech směřuje k naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů za uvedené období. Vhodně rozvíjí kompetenci komunikační pomocí aktivit zaměřených na receptivní i produktivní dovednosti, kompetenci k řešení problému vhodnou volbou her a jednoduchých problémově orientovaných cvičení, učebnice jednoznačně pomáhá vytvořit kooperativní atmosféru ve třídě, zařazením jednoduchých kulturních informací se žáci učí respektovat tradice, vede žáky k toleranci, a tak je postupně naplňována kompetence občanská. Kompetence k učení je podporována řadou nabízených jazykových portfolií a také skutečností, že učebnice lze využít jako studijní materiál při přípravě dětí k mezinárodním zkouškám Cambridge English Tests fo Young Learners.

Samostatná aktivita a tvořivost je posilována v učebnicích v každé lekci. Konkrétně to jsou cvičení zaměřená na kreslení, ve kterých mohou žáci uplatnit svoji fantazii, samostatnost podporují i aktivity typu make and play. Samostatnost a aktivitu podporuje i volba témat v sekcích Learn about the World around you,kde se žáci seznamují s různými tématy, mj. tříděním odpadu nebo péčí o domácí mazlíčky. K samostatnosti přispívá i CD ROM, resp. aktivity na tomto nosiči, neboť žáci jsou neprodleně informováni o výsledku, kterého dosáhli. Učebnice obsahuje prvky metody CLIL, a tudíž nabízí širokou škálu témat s přesahem do jiných předmětů: třídění odpadu, moje rodina, péče o domácí mazlíčky, osobní hygiena, přírodní materiály. Učebnice dále nabízí propojení s výtvarnou výchovou a s pracovními činnostmi (např. kreslení, vybarvování, modelování a vztah k estetičnu), matematikou (jednoduché geometrické tvary) a informačními technologiemi (práce s CD ROM).

Průřezová témata představují nedílnou součást základního vzdělávání a v této učebnici jsou v dostatečné šíři a kvalitním způsobem profilována následovně: učebnice podporuje komunikaci v každodenních situacích odpovídajících věku cílové skupiny a rozšiřuje aplikaci jazyka na specifické situace o sociální dovednosti a osobnostní rozvoj. Žáci jsou rovněž vedeni k aktivnímu naslouchání a k empatii a také k uvědomování si vlastních pocitů. Obrazový materiál učebnice napomáhá učiteli budovat povědomí o různých kulturách, etnicích, a tím vytvářet postoje tolerance a respektu. Environmentální výchova se prolíná několika lekcemi, např. My pets a Rubbish. Není opomenuto ani téma lidských vztahů, které se opírá o základní téma pro tuto věkovou skupinu, kterým je rodina, a je součástí komunikativních aktivit zaměřených na ohleduplnost, trpělivost a komunikaci s okolím.    

Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info