Drobná sonda do angličtiny angličtináře: jak diplomaticky reagovat v hodinách

1. 8. 2019 Ailsa Marion Randall, Ivana Hrozková

Anglický jazyk je znám jako jazyk, který klade důraz na zdvořilost možná více než jiné cizí řeči. To se odráží i v angličtině, kterou používáme my – učitelé angličtiny. Jazyk, kterým vedeme vyučovací hodiny, je velmi důležitý, musí být korektní co do správnosti použití,
a musí být také korektní ve smyslu diplomatický. Jen tak se nám podaří podpořit pozitivní atmosféru v našich hodinách a postupně vést žáky k pochopení pravidel správné komunikace.

Jaké fráze můžeme použít, abychom vhodně reagovali na to, co se děje v našich hodinách bez zbytečných emocí, které vypovídají spíše o reakci na žákovo chování než o odpovědi vyjádřené korektním jazykem? 
Začneme tím, že si připomeneme obecně známé konstrukce, kterými žáky chválíme za jejich úsilí, na druhou stranu opravdu jen v obecné rovině: Well done! Good job! Great work! Excellent!

Jistě cítíte, že s pouze s obecnou rovinou ne vždy vystačíme. Proto k výše uvedeným frázím nabízíme ty, které lépe a více pracují s konkrétními pozitivy práce žáka, a tím nám umožňují dát zpětnou vazbu přesněji: I like the way you thought about the vocabulary here. You tried hard to include the new grammar here. That was a good choice of words. I liked your conversation – it was very fluent. You worked really well together as a team.

I když víme, že chyba je nedílnou součástí procesu učení se, a pracujeme s ní, je potřeba vědět, jak správně na práci žáků reagovat a upozornit na to, co by mělo být zlepšeno s ohledem na pozitivní atmosféru v hodinách. Zde přichází ke slovu právě výše zmíněná diplomacie, která jde ruku v ruce s kulturním aspektem, který se do hodin angličtiny nutně promítá. 
Rodilí mluvčí v takovýchto situacích používají tzv. softeners, pomocí kterých opravdu zjemní formu sdělení, více vyzvednou snahu úkol dokončit a zdvořile upozorní na oblasti, na kterých by bylo dobré zapracovat. Tím žáky také motivují, a vedou k lepším výsledkům. Mezi nejznámější softeners patří I’m afraid a modální slovesa could, can, would: I’m afraid I didn’t see any of the new grammar we looked at. Could you please rewrite it? 
Your work was a little bit chaotic; you’ll need to try that again.
Your choice of words was quite limited. Can you add some more adjectives? 
You really tried hard, but next time can you plan it a bit more first? 
Dalšími, a hojně využívanými jsou sorry a unfortunately: I’m sorry but you need to think a bit more about that. Unfortunately, you are not going to get a very good grade this term. 
Přestože can je mezi tzv. softeners, jeho zápor, tedy can’t, stejně jako zápor won’t, jsou považovány za příliš přímé, vyvolávají negativní odezvu, a proto je v uvedeném kontextu nepoužíváme. You can’t do that ale please don’t do that. I won’t tolerate this. Lepším, diplomatičtějším ekvivalentem je hozhodně: Please don’t do this again.


Ailsa Marion Randall a Ivana Hrozková
katedra anglického jazyka a literatury PdF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info