Didaktické krédo významného učitele matematiky

2. 8. 2019 Jana Cachová

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.

Jméno profesora Františka Kuřiny je učitelům matematiky dobře známo z řady učebnic, monografií, z odborných článků v časopisech, z vystoupení a přednášek. Dnes již legendární kniha Dítě, škola a matematika napsaná společně s Milanem Hejným, vyšla opakovaně, naposledy v roce 2O15, již ve třetím vydání. Mezi uznávané patří i další Kuřinovy práce: Matematika a řešení úloh (2011) či Elementární matematika a kultura (2012).

Kniha Matematika jako pedagogický problém představuje ohlédnutí za profesní dráhou, autor zde připomíná řadu našich a zahraničních autorů, kteří různým způsobem ovlivnili didaktiku matematiky, zmiňuje i „množinové omyly“ didaktiky, tzv. „modernizaci vyučování matematice“. Zvláštní pozornost věnuje svým učitelům, Bohumilu Bydžovskému a Eduardu Čechovi, kterého považuje za nejvýznamnějšího českého matematika dvacátého století. V kapitole s názvem Má léta učednická František Kuřina popisuje svou cestu k matematice a jejímu vyučování a vyzývá: „…Byl bych rád, aby kniha byla podnětem pro vás, případné čtenáře, abyste se zamysleli nad vlastní cestou k matematice, nad vašimi matematickými a pedagogickými setkáními, nad možnými způsoby, jak zlepšovat matematické vzdělávání v naší republice.“ Zdůrazňuje, že jeho učednická léta trvají od narození až po současnost.

Kniha přináší osobní pohled na školní matematiku a její vyučování, je uceleným obrazem myšlenek, které si František Kuřina za léta své učitelské praxe o didaktice oboru utvořil. V knize se propojují čtyři hlavní oblasti autorova zájmu – geometrie s didaktikou matematiky, fotografováním a studiem jak odborné, tak i krásné literatury. Autor čtenáře také seznamuje s několika dimenzemi poznávání světa, které jsou pro dobré vyučování a pro pochopení fungování učení nezbytné. Porovnává různé způsoby vyučování, které vymezuje mezi pólem pouhého předávání poznatků (ppp) a pólem přirozeného poznávacího procesu (PPP). Ukazuje, jak by mělo dobré vyučování matematice vypadat. Podrobně se věnuje otázce kultivace myšlení žáka i učitele, roli vizualizace nebo tvorbě kurikula.

V závěru knihy autor uvádí své didaktické krédo, které lze chápat jako krédo učitele matematiky druhé poloviny dvacátého století. Jak by mělo vyučování matematice vypadat?  „Podle mého přesvědčení by mělo vyučování matematice usilovat o dosažení těchto cílů:

  1. Dovést všechny žáky na úroveň matematické gramotnosti potřebné pro život a další studium.
  2. Rozvinout matematickou kulturu nadaných žáků k prvním krokům tvořivosti.
  3. Pěstovat důležité psychické funkce, zejména vnímání, soustředění, myšlení, cítění.
  4. Kultivovat důležité společenské funkce, zejména odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, kritičnost.“

Kniha Matematika jako pedagogický problém byla slavnostně pokřtěna na semináři, který pořádala Univerzita v Hradci Králové u příležitosti významného životního jubilea Františka Kuřiny, předního učitele a didaktika matematiky. Publikace o hlubších pedagogických souvislostech spojených s vyučováním matematiky vyšla v nakladatelství Gaudeamus.

 

PhDr. Jana Cachová, Ph.D.

katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové

 

Literatura

Hejný, M. & Kuřina, F. (2015). Dítě, škola a matematika. Praha: Portál.

Kuřina, F. (2012). Elementární matematika a kultura. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.

Kuřina, F. (2011). Matematika a řešení úloh. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info