Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Hlavní referáty

Přednášející: Gábor Takás (Káva Kulturális Műhely, Budapešť)
Název: Místo a role divadelní výchovy ve výuce a výchově sociálně znevýhodněných – hlavně romských – skupin

Prvotním cílem pedagoga je snaha odstranit překážky, které dětem ze sociálně znevýhodněných rodin zabraňují docílit příznivého školního prospěchu, který je očekáván z důvodu společenských změn. Je nutné vypracovat metodiku, která podněcuje změny vedoucí k vyrovnání znevýhodnění této skupiny. Z tohoto důvodu je vhodné zapojit co nejvíc z dostupných moderních, na různorodost a na rozvoj dítěte orientovaných pedagogických prostředků. Přednáška vychází ze společenských poměrů v současném Maďarsku (přičemž se ty s velkou pravděpodobností ve mnoha ohledech neliší od poměrů a problémů v sousedních zemích) a jejím cílem je znázornit místo a roli divadla ve výchově (DIE – Drama in Education) ve výchově znevýhodněných, hlavně romských žáků.


Přednášející: Katarína Majzlanová – Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Název: UPLATNENIE DRÁMY V EDUKAČNOM PROCESE

Prezentácia skúseností a výskumov pri uplatňovaní dramatických činností v školách a školských zariadeniach, u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špecifickými edukačnými potrebami (mentálne, zmyslové, telesné postihnutie, chronické ochorenia...) v oblasti rozvíjania vzájomných vzťahov, tvorivosti, empatie, pri poruchách učenia, správania, emocionálnych problémoch, pri práci s rodinou...


Přednášející: Věra Janíková – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Název: DRAMATICKÁ VÝCHOVA A CIZOJAZYČNÁ VÝUKA

Znalost cizích jazyků patří v současné době k zásadním předpokladům nejen pro úspěšné uplatnění se v profesní sféře, ale i navázání nových kontaktů ve sféře osobní. Výuce cizím jazykům je proto věnována zvýšená pozornost, jsou hledány účinné postupy k jejímu zkvalitnění, usnadnění i zpříjemnění. A právě dramatická výchova pro tyto cíle poskytuje řadu metod a technik. Hlavní pozornost je v příspěvku věnována nástinu výukových činností ve výuce cizím jazyků, které vycházející z principů dramatu, a těm metodickým směrům, jež ve své koncepci prvky dramatické výchovy považují za stěžejní princip.


Přednášející: Milan Valenta - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Název: DRAMATERAPIE Z HLEDISKA PŘÍSTUPU TERAPEUTA

Příspěvek se zabývá vymezením terapeutické aktivity dramaterapeuta z hlediska jeho přístupu (jeho odborného zaměření, edukace, zkušenosti, etc). Zaměřuje se na vytěžení následujících škol a teorií:
Teorie vývojových proměn dr.Davida Johnsona, psychodynamicky orientovanou dramaterapii, Gestaltdrama, KBT, logoterapii, divadelně-narativní školu, antroposofickou dramaterapii, rituálně a komunikativně zaměřenou DT a dramaterapii eklektickou.


Přednášející: Zoja Mikotová – Divadelní fakulta Janáčkovy akademie muzických umění v Brně
Název: NESLYŠÍCÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA, NESLYŠÍCÍ A DIVADLO

Základní školství pro neslyšící žáky mělo v komunistickém ČSSR jen redukované osnovy, což limitovalo studijní předpoklady a schopnosti dětí. Pro neslyšící studenty tehdy existovaly pouze dvě střední školy, v Praze a v Kremnici a předepsané učební obory (obuvník, švadlena, zámečník, klempíř, truhlář).
Současnost je optimističtější. Po listopadu 1989 bylo umožněno neslyšícím lidem získat také vysokoškolské vzdělání. Vydatně k tomu také přispěl vznik studijního oboru výchovná dramatika neslyšících se zaměřením na pohybově výchovné disciplíny v akademickém roce 1992/1993 na DIFA JAMU Brně.