Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Anotace workshopů

Pozn. Workshopy zahraničních lektorů jsou simultánně překládány do českého jazyka.

Lektor: Andy Kempe (University of Reading, VB)
Dramatická výchova, její metody a techniky užívané ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Účastníci workshopu se seznámí s metodami a technikami, které je možné aplikovat při práci se žáky se speciálními potřebami. Lektor se zaměří na strukturování školního dramatu, jež zohledňuje specifické potřeby žáků.


Lektor: Gábor Takás (Káva Kulturális Műhely, Budapešť)
DramaDrom – cesta dramatu
Členové budapešťské Kulturní dílny Káva (Káva Kulturális Műhely) – tj. pedagogové dramatické výchovy – od r. 2001 do r. 2008 působili v jedné malé vesnici v Maďarsku, kde za jejich pedagogické podpory skupiny romské mládeže v místní internátní škole v každém roce vytvořili dvě divadelní představení. S těmito představeními v létě hostovali v okolních vesnicích, odkud pocházeli účastníci programu (mnohdy se stalo, že v těchto vesnicích před nimi nevystupoval žádný divadelní soubor). O tomto nevšedním programu – který byl zařazen do 200 nejlepších vybraných projektů Světové banky na podporu odstranění chudoby – vznikl v roce 2005 dokumentární film. Na workshopu promítneme tento film, s příslušným doplňujícím komentářem, dále proběhne diskuse na základě otázek kladených posluchači.
Následovat budou praktická cvičení, týkající se problematiky práce se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.


Lektor: Šárka Dohnalová
Dramatická dílna pro výuku cizích jazyků
Workshop se bude zabývat možnostmi, které dramatická výchova nabízí pro výuku cizích jazyků. Teoretická východiska tvoří Gardnerova teorie mnohačetných inteligencí, Krashenova teorie o učení se jazyku (ať už mateřskému či cizímu) a Komenského školou hrou. Vedle jednoduchých aktivit a her na rozehřátí a prolomení ledů, na zapamatování si jmen ve kupině, využívajících gestikulace a mimiky, písniček, básniček a krátkých textů bude pozornost věnována „storytellingu“ (dramatizace příběhu). Tyto aktivity budou prakticky vyzkoušeny s přihlédnutím ke konkrétnímu cizímu jazyku.
Asistují: Pavla Benešová, Renée Grenarová, Světlana Hanušová, Věra Janíková, Zdeňka Schejbalová


Lektor: Katarina Majzlanová (PdF UK Bratislava)
Dramatická výchova – špeciálna dramatická výchova - dramatoterapia
Modely prístupov (divadelný, vývinový, terapeutický, integračný) zameraných na prevenciu a korekciu správania, na získavanie skúseností v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie, rozvíjanie praktických zručností - v súlade s aktuálnymi potrebami detí.