Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky


si Vás dovolují pozvat ve dnech 22. - 23. 4. 2009 na konferenci s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty Josefa Trny

Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009.

Konference je pořádána v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


DŮLEŽITÉ INFORMACE A TERMÍNY
22. 2. 2009Vyplnění elektronické přihlášky s anotací
8. 3. 2009zaplacení konferenčního poplatku bezhotovostním převodem
22. 3. 2009Odevzdání celého příspěvku do elektronické přihlášky

Registrace prodloužena – stále se můžete přihlašovat.

Webové stránky pro registraci aktivní i pasivní účasti: www.ped.muni.cz/kdv2009

Pořádaná konference je součástí výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obsahově se zaměřuje na využití dramatické výchovy při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle a obsahové zaměření konference:
Cílem konference je uskutečnit aktivní setkání odborníků využívajících ve své práci DV, ale také posílit veřejné povědomí o oblasti výzkumu v oblasti dramatické výchovy. Propojit oblast praktickou s metodologickými přístupy, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi účastníky konference, prezentace výzkumů z této oblasti a jejich vzájemné propojení a nastínění další výzkumné cesty. Posílení pozice DV v RVP ZV.

Hlavní referáty (jednání v plénu)
Tematické okruhy (jednání v sekcích)
  1. Využití dramatické výchovy při práci se zdravotně znevýhodněnými.
  2. Využití dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými.
  3. Analýza současné situace výzkumu v oblasti dramatické výchovy.
  4. Využití dramatické výchovy při výuce cizích jazyků u žáků s vývojovými poruchami učení a chování.

Konference je doplněna doprovodnými akcemi. 22. 4. 2009 bude společenský večer s ukázkou studentských divadelních představení; 23. 4. 2009 budou probíhat čtyři workshopy se zahraničními lektory a tuzemskými lektory, kteří se zabývají vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí metod DV.

Jazyk konference: angličtina, čeština

Na těchto stránkách se můžete registrovat a nalézt další informace o konferenci.