•  
   

3. semestr: Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální)- SV4BP_PPX2   

  • L. Gulová, M. Kurowski, ukončení – z, 0/0/2 (2 hod./týdně přímé sociálně pedagogické praxe = 26hod. za semestr), 2 kredity

Popis praxe:Ve 2. ročníku studia studenti sociální pedagogiky absolvují svoji první sociální praxi. Ta spočívá v získání vhledu do fungování zařízení a organizací se sociální profilací, kde mohou studenti pracovat se širokým spektrem cílových skupin (lidé se sociálním znevýhodněním, lidé bez přístřeší, lidé v nouzi, vybrané skupiny dětí, seniorů, nezaměstnaní, lidé po výkonu trestu atd.). Studenti se v rámci praxe pohybují v oblastech sociální práce, sociální péče, sociální pedagogiky či multikulturní výchovy. Praxe je logicky zařazena do třetího semestru, kdy se vyučuje předmět sociální práce, a studenti již absolvovali nebo právě studují další předměty spojené s tímto tématem (sociální politika, sociální patologie atd.).

Learning outcomes: Student/ka bude schopen/a prakticky realizovat vybrané metody sociální práce, které zná z teoretické výuky. Studenti získají přehled o sociálních službách v praxi a budou schopni je vztáhnout k popisům vyplývajícím ze zákona o sociálních službách č. 108/2006. Současně si student/ka osvojí etické principy a zásady sociálního pracovníka. Student/ka může získat vztah k cílovým skupinám a bude schopen/a připravit plán sociální intervence.

Požadované výstupy: Studenti v průběhu praxe zpracovávají vlastní reflexi, která zahrnuje charakteristiku zařízení/organizace, v které působí, dále pak charakteristiku cílové skupiny (obecně), popis metod a služeb, které organizace nabízí, současně kriticky zreflektují svoje praktické činnosti a zhodnotí celý přínos praxe. Součástí zpracované reflexe je i kazuistika jednoho konkrétního klienta a jeho případu.

Organizační instrukce: Student/ka si na základě vlastního zájmu vybere preferované zařízení a cílovou skupinu, kterou odsouhlasí garant praxe (vyučující). Student/ka samostatně organizaci/zařízení osloví a požádá o možnou realizaci sociální praxe. Charakter praxe předpokládá vždy nejméně dvě hodiny týdně pod garancí vybraného pracoviště v průběhu celého semestru (tzn. 26 hodin přímé práce).

Kde lze praxi absolvovat? Navrhovaná zařízení pro praxi jsou například ústavy sociální péče, sociální úřady, centra drogové prevence, azylové domy, odlehčovací služby, chráněná bydlení, služby následné péče, krizová centra, domy s pečovatelskou službou, diagnostické ústavy, mediační a probační služba, aktivizační centra zaměřená na různou klientelu, centra určená lidem bez přístřeší, nízkoprahová denní zařízení pro děti, mládež a dospělé, centra pro uprchlíky/ migranty, poradny pro osoby v tísni, sociálně aktivizační služby apod. Kontakty na tato zařízení je možné nalézt v adresáři sociálních služeb na webu každého krajského úřadu.

Co na praxi dělat?Studenti se seznámí s metodami sociální práce a se sociálními službami konkrétní organizace/instituce. Studenti se účastní činností jako je poradenství, depistáže, terénní práce, doprovody na úřady a instituce, sociálně-aktivizační činnosti, nácvik sociálních dovedností, organizace a realizace osvětových aktivit, administrativa. Student/ka se nesmí v průběhu praxe profilovat pouze na jednostrannou činnost, ale musí je střídat.

Zpět na portál