•  
   
Hlavní menu
Nadcházející události
Odkazy

Členové oddělení CJV na PdF

Vedoucí oddělení

Mgr. Gabriela Hublová, Ph. D. působí na CJV MU jako lektorka anglického jazyka od roku 2006. Pozici vedoucí oddělení CJV na PdF MU zastává od roku 2014. Je absolventkou FF a PřF MU, oborů Anglický jazyk a literatura a Geografie a kartografie. V roce 2016 absolvovala doktorský studijní program Didaktika cizího jazyka na PdF MU. Kromě výuky a testování se věnuje zejména inovaci kurzů odborné a akademické angličtiny pro speciální pedagogy a akademickému psaní (kurz Academic Writing_ONLINE, projekt PREFEKT, přednášky a semináře na VUT či centru RECETOX). Má četné zkušenosti se stylistickými a jazykovými korekturami odborných textů v anglickém jazyce a příležitostně se věnuje i odbornému překladu z ČJ do AJ. Absolvovala několik studijních a pracovních pobytů v anglofonních zemích (Irsko, Británie, Kanada).

Lektoři AJ

Mgr. et Mgr. Marie Barotová vystudovala PdF a FF MU – obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro SŠ. Má zkušenosti s výukou AJ u dětí, středoškoláků, dospělých, ve školkách, rodinných centrech, jazykových a středních školách či soukromě. Na CJV MU působí od roku 2017. Ve výuce klade důraz na studenty, praktické zaměření výuky a respektování individuálních potřeb a potenciálu každého studenta. Jejím odborným zájmem je analýza jazyka ukotveného v situacích, metodologie výuky a strategie učení. Sama se ráda učí a je pro ni radostí a kreativní výzvou pomoct učit se ostatním.

Mgr. Daniela Dvořáková ukončila magisterské studium na FF UP v Olomouci, obor Anglická filologie a španělská filologie v roce 1998 a následně působila jako lektorka španělského a anglického jazyka v sekundárním a terciálním stupni vzdělávání. Absolvovala studijní pobyty v USA, Kanadě a Španělsku. Od roku 2007 působí v CJV MU jako lektorka anglického jazyka; od roku 2012 současně vykonává pozici zástupkyně vedoucí oddělení CJV na PdF MU. Kromě výuky a testování se věnuje projektové činnosti a inovaci jazykových kurzů odborného akademického jazyka pro pedagogy, konkrétně tvorbě výukových materiálů a elektronických studijních opor v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Dále se zabývá odborným překladem zejména z češtiny do španělštiny a naopak.

Mgr. Radka Mlýnková působí na CJV MU jako lektorka anglického jazyka od roku 2008. V roce 2005 absolvovala obory Anglický jazyk a literatura a Speciální pedagogika pro SŠ na PdF MU. Dlouhodobě se zaměřuje především na oblast vzdělávání s využitím alternativních metod výuky a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Lektoruje odborné metodické a jazykově metodické semináře a kurzy zaměřené na tuto problematiku po celé ČR (např. PdF MU Brno, DYS-centrum Praha, SSŠ Brno, KCVJS Plzeň, CVKHK Trutnov). Kromě výuky a testování se věnuje také vytváření a inovaci odborných jazykových kurzů pro speciální pedagogy, publikační činnosti a vystupuje na konferencích zaměřených na oblast speciální pedagogiky a výuky jazyků. Ve volném čase se věnuje tanci a osobnostnímu rozvoji.

Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová je absolventkou oboru Anglický jazyk a literatura na FF MU a působí jako lektorka anglického jazyka na oddělení CJV PdF MU a FI MU od roku 2017; věnuje se výuce odborné angličtiny pro sociální pedagogy a studenty IT. V současné době rovněž studuje v doktorském studijním programu obor Literatury v angličtině na FF MU. V rámci doktorského studia se podílela na výuce předmětů Úvod do studia literatury, Anglická literatura renesance, Akademické psaní a také na oponentuře bakalářských prací.  V rámci studia se účastní domácích i zahraničních literárně-vědních konferencí. Odborně se zaměřuje na středověké texty ženských autorek a zobrazení autonomní ženské postavy v literatuře.

Mgr. Dita Trčková, Ph.D. absolvovala magisterské studium v oboru Anglický jazyk a literatura a Učitelství matematiky pro střední školy na Masarykově univerzitě v roce 2007. Následně pokračovala v doktorském studiu v oboru Anglický jazyk, které úspěšně ukončila v roce 2012. V letech 2012-2016 působila jako odborná asistentka na Ústavu moderních jazyků a literatur Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučovala např. Praktický jazyk, Obchodní angličtinu a Analýzu textu. Kromě výuky a testování se věnuje výzkumné činnosti v oblasti lingvistiky, zejména kritické analýzy institucionálního diskurzu. Absolvovala studijní a výzkumné pobyty ve Velké Británii a Kanadě a účastní se domácích i zahraničních odborných konferencí.

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková je absolventkou oborů anglický jazyk a pedagogika na FF MU a působí jako lektorka anglického jazyka na oddělení Centra jazykového vzdělávání PdF MU od roku 2017; od roku 2004 vyučuje anglický jazyk pro akademické účely na odděleních CJV na FF a FSS MU. Odborně se zaměřuje především na oblast autonomie v procesu učení se cizímu jazyku, oblast interkulturní komunikační kompetence a v neposlední řadě i na rozvíjení prezentačních dovedností v AJ. V současné době je studentkou doktorského studijního programu FFMU Pedagogika.

.

Mgr. Jana Kollárová absolvovala Filosofickou fakultu UJEP v Brně, obory čeština – angličtina. Od roku 1997 pracuje jako lektorka anglického jazyka na PdF MU v CJV MU. Od počátku devadesátých let spolupracovala jako metodik s Britskou radou, v roce 1998 začala pracovat v projektu ESP Teacher Training, od roku 2000 se podílela se na testování Evropského jazykového portfolia na VŠ. Zajímá se nejen o nové metody výuky cizího jazyka,  ale o vše, co se děje ve společnosti, sleduje veškeré kulturní dění. Učení chápe jako dialog mezi učitelem a žákem, oba se vzájemně mohou naučit něco nového, i když učitel musí být odborníkem ve svém předmětu a měl by mít převahu díky svým zkušenostem. Jako mnoho jiných oblastí je učení její oblíbenou činností.

Lektoři NJ

Mgr. Radim Herout je lektorem německého jazyka. Vystudoval germanistiku a obecnou lingvistiku na FF MU v Brně, absolvoval studijní pobyty v Hamburku, Řezně a Kostnici, momentálně studuje v doktorském programu obor německá literatura. Od roku 2008 působí coby lektor němčiny na Österreich Institutu v Brně, od jara 2013 i na CJV MU.  Aktuálně působí na odděleních CJV na PdF a FSS MU, kde realizuje výuku němčiny pro odborné a akademické účely pro pedagogy, speciální a sociální pedagogy a rovněž němčiny pro sociální studia. Je zkoušejícím mezinárodních certifikátů ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom). 

.

Lektoři RJ

Mgr. Monika ševečková, Ph.D. vystudovala obor Překladatelství a tlumočnictví ruského jazyka – Ukrajinský jazyk a literatura na FF UK a doktorský studijní program Paleoslovenistika a slovanké jazyky na FF MU. Absolvovala stáže a studijní pobyty ve Finsku, Německu, Polsku, Litvě, Turecku, Rusku a na Ukrajině.  Na CJV MU od roku 2012 vyučuje akademickou a odbornou ruštinu (ESF, FF, FSS, PřF, PdF).  Ve výuce se věnuje tématům materiální a duchovní kultury Slovanů, frazeologie a hovorového jazyka, odborné a akademické ruštiny. Zabývá se translatologií, lingvokulturologií, etnolingvistikou, didaktikou, otázkami kreativity a bilingvismu. Spolupracuje s Ústavem Slavistiky FF MU (Katedra ukrajinistiky).