Information about rigorous procedure

Informace o rigorózním řízení

Přihlášky k rigoróznímu řízení

Termín podání přihlášek:

 •  v podzimním semestru od 1. 9. do 30. 9. příslušného akademického roku                             
 •  v jarním semestru od 1. 2. do 28. 2. příslušného akademického roku

Přihlášku lze podat  pouze přes IS MU elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky, které je nutno zaslat v listinné podobě na oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU doložené k průvodce (vytiskne se z IS MU po podání přihlášky):

1) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu s výjimkou studia absolvovaného na MU po 1. lednu 1999,

2) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného rigorózního řízení, seznam případných uveřejněných výsledků (publikací), resp. výsledků přijatých k uveřejnění,

3) rigorózní práce ve dvojím vyhotovení.

4) profesní životopis

Seznam oborů ve kterých má fakulta oprávnění konat rigorózní řízení

studijní program

studijní obor

akreditace do

Pedagogika

Sociální pedagogika

31. 12. 2022

Sociální pedagogika a volný čas

31. 12. 2022

Speciální pedagogika

Speciální andragogika

31. 12. 2022

Speciální pedagogika

31. 12. 2022

Speciální pedagogika pro učitele

31. 12. 2022

Speciální pedagogika – komunikační techniky

31. 12. 2022

Učitelství pro základní školy

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství českého jazyka a liter. se zaměř. na žáky s odlišným mateřským jazykem

31. 12. 2020

 

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství dějepisu pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství fyziky pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství chemie pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství německého jazyka pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství občanské výchovy pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství přírodopisu pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

31. 12. 2022

 

Učitelství zeměpisu pro základní školy

31. 12. 2022

Učitelství pro střední školy

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

31. 12. 2020

 

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

31. 12. 2020

 

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

31. 12. 2022

 

Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

31. 12. 2022

 

Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání

31. 12. 2022

 

Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

31. 12. 2020

   

Otázky nebo okruhy otázek ke státní rigorózní zkoušce si lze vyžádat na příslušné katedře.

Poplatky za rigorózní řízení 

V souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/198 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuje fakulta za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona.

Pro akademický rok započatý v roce 2017 je stanoven poplatek ve výši 6.600,- Kč

Údaje pro platbu:
plaťte přes Obchodní centrum na is.muni.cz při podání elektronické příhlášky.

Předměty rigorózní zkoušky

Ústní zkouška se skládá z:

 • pedagogiky (širší vědní základ),
 • pedagogické specializace (sociální pedagogiky, nebo didaktiky odborného předmětu včetně širšího vědního základu zvoleného oboru),
 • pedagogické psychologie,
 • filozofie,

s výjimkou oboru speciální pedagogika, jejímž obsahem jsou předměty:

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • specializace speciální pedagogiky (etopedie, logopedie, oftalmopedie, psychopedie, somatopedie, specifické poruchy učení, surdopedie),
 • patopsychologie,
 • filozofie. 

Otázky nebo okruhy otázek ke státní rigorózní zkoušce z pedagogické specializace si lze vyžádat na příslušné katedře.

Rigorózní práce

Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní obor. Zaměření musí být schváleno vedoucím příslušné katedry, který zodpovídá za vhodný výběr zvoleného tématu.

Rigorózní práce je zpracovaná obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt, který je třeba zkonzultovat s vedoucím příslušné katedry, stejně tak jako obsah rigorózní práce, a to ještě před započetím jejího zpracování.

Rozsah a formu rigorózní práce určuje příslušná katedra s akreditací rigorózního řízení příslušného studijního oboru s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých vědních oborů. Rigorózní práce ověřuje předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci a musí přinášet nové vědecké poznatky.

Výsledky získané při řešení daného tématu společně s teoretickými východisky zpracuje student samostatně ve formě rigorózní práce, kterou odevzdá ve dvojím vyhotovení a jedenkrát v elektronické verzi na nepřepisovatelném mediu spolu s dalšími náležitostmi na oddělení vědy a výzkumu společně s přihláškou k rigoróznímu řízení. Na titulní straně rigorózní práce musí být uvedeno, kde byla práce vypracována a kdy byla dokončena.

Rigorózní práce:

a) Rigorózní práce musí být předložena k obhajobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, event. v jazyce, ve kterém je obor akreditovaný (jazyk anglický a německý). Rigorózní práce musí vyhovovat po stránce jazykové.
Rigorózní práce se člení na tyto části:
• autoreferát 
• úvod, který obsahuje cíl rigorózní práce, metodologii a její členění
• teoretická východiska,
• výzkumný projekt (výsledky vlastní rigorózní práce s uvedením nových poznatků),
• diskuse a závěry,
• souhrn (v českém a anglickém jazyku),
• seznam použité literatury a jiných pramenů, z nichž student vycházel nebo na něž reagoval.

b)  "Autoreferát rigorózní  práce" je zpracován v rozsahu cca. 10 stran. Je vložen před obsah úvod rigorózní práce a obsahuje: 
1. Aktuální stav řešené problematiky
2. Cíle rigorózní práce
3. Metodologie výzkumu
4. Výsledky práce
5. Shrnutí
6. Summary
7. Zkrácený seznam literatury

c) Učební texty, metodické materiály, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako rigorózní práci a nelze je předložit k obhajobě.

Archiv závěrečných prací

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Přístup

Pro vstup do IS MU po zadání internetové adresy https://is.muni.cz  je nutno zadat svoje UČO a heslo. Pokud je nemáte, zkontaktujte Ing. K. Kunovskou, která Vám heslo vygeneruje.

Přes hesla Osobní administrativa --˃ Student --> Věci týkající se celého studia (vyberete příslušné studium - tedy rigorózní řízení) -->Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce-->Manipulace s archivem závěrečné práce zadáte:

 • Anotaci česky
 • Anotaci anglicky
 • Klíčová slova. 

Po uložení přes heslo "Vstup do archivu pro vkládání souborů závěrečných prací" vložíte svoji rigorózní práci.

Okruhy otázek k rigorózní zkoušce