Příprava preparátů lidských chromozomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení kateder Speciální pedagogiky a Biologie PdF MU v Brně

Project Identification
MUNI/41/05AB/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Jde o navazující projekt na řešený a úspěšně komisionelně obhájený interní grant PdF MU z r. 2002 č. 15/02 "Příprava společných seminářů a praktických cvičení kateder Speciální pedagogiky a Biologie PdF MU v Brně". Za účasti diplomantů, členů kroužku SVOČ na katedře biologie a nově přijatých doktorandů budou vytvořeny preparáty lidského karyotypu - normálního i patologického (numerické a strukturální chromozomální aberace typu Downův, Turnerův, Klinefelterův syndrom; účinky návykových látek apod.), které budou sejmuty pomocí fotografického zařízení instalovaného na světelném mikroskopu. Jejich snímky budou též digitalizovány, převedeny do počítače a archivovány pro potřeby dalšího podrobnějšího studia a srovnávání na CD-ROM. Stávající sylaby 4 seminářů a praktitk (součást výstupů grantu z r. 2002) budou aktualizovány, preparáty budou prezentovány v předmětech Základy zdravotních nauk, Pediatrie, Genetika člověka a Biologie člověka, kde se studenti dozvídají o problematice chromozomálních aberací, drogových závislostí a jejich vlivu na lidský genom. Společná výuka obou kateder ovlivní ročně cca 2000 posluchačů prezenčního i kombinovaného studia. Členové kroužku SVOČ na katedře biologie a budoucí doktorandi získají jedinečnou příležitost podílet se na přípravě preparátů lidských chromozomů, jejich dokumentaci a hodnocení karyotypu. Sebraný materiál poslouží jako výchozí podklad pro vznik diplomových prací, příspěvků SVOČ a disertačních prací spoluřešitelů. V případě zájmu bude možné po zkompletování dokumentaci nabídnout též zájemcům z jiných kateder či fakult (zvl. lékařské a přírodovědecké).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.