Project information
Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence

Project Identification
D013/03-24
Project Period
2/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt řeší postgraduální přípravu školních metodiků prevence v souladu s cíli dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004. Cílem projektu je navrhnout, připravit a realizovat postgraduální studium pro učitele v pedagogické praxi. Studium bude organizováno jako vícedenní (víkendové) intenzivní soustředění 3x za semestr (září-listopad 2003)a bude určeno učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na práci metodika prevence. Studium bude obsahovat teoretické i praktické disciplíny a bude zakončeno tvorbou a obhajobou Minimálních preventivních programů pro konkrétní školu (školské zařízení). Druhým cílem projektu je příprava a realizace víkendového soustředění pro absolventy studia "Postgraduální vzdělávání školních metodiků" z r. 2002 (popř. předešlých let) pracujících na školách a školských zařízeních jako metodici prevence. Soustředění bude realizováno ve spolupráci s PPP poradenské centrum Brno a s okresním metodikem preventivních aktivit PhDr. Lenkou Skácelovou. Důraz bude kladen na další vzdělávání, seznámení s novou metodikou a technikami efektivní práce s dětmi v oblasti prevence, reflexe z praxe a evaluaci Minimálních preventivních programů. Projekt se bude zabývat také tvorbou metodických materiálů a pomůcek pro práci školního metodika prevence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.