Analýza inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na využívání podpůrných opatření

Authors

DOLEŽALOVÁ Eva

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza faktorů ovlivňující volbu a využívání podpůrných opatření při inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Parciální cíle jsou zaměřeny na: zjištění četnosti využívání oblastí podpůrných opatření; zjištění a popsání faktorů ovlivňujících volbu podpůrných opatření z  pohledu pedagogů; zjištění názorů pedagogů k obsahové nabídce jednotlivých oblastí podpůrných opatření; popsání spolupráce pedagogů s poradenským zařízením při uplatňování podpůrných opatření; zjištění významu spolupráce pedagogů s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami při uplatňování podpůrných opatření. Výzkumné šetření bude probíhat formou smíšeného výzkumu, metodou kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Výzkumný vzorek tvoří pedagogové škol hlavního vzdělávacího proudu v rámci celé České republiky. První fáze výzkumného šetření bude probíhat kvantitativní metodou, technikou dotazníku vlastní konstrukce. Druhá fáze výzkumného šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. Metody budou navazovat na informace získané z dotazníku z první fáze výzkumného šetření.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.