doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Associate professor, Department of Special and Inclusive Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/3010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3122
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Department
 • Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education MU
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2022: LOM quality s.r.o. - Agression is OK. (Experience Training Seminar), 3,5 hour.
 • 2021: doc. (Faculty of Education MU, habilitation procedure in Special Needs Education. Habilitation Thesis: Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů (The educational needs of children with behavioural and emotional difficulties from the perspective of educational professionals)
 • 2012: (Kreatos, o.s. and Czech Art Therapy Association: Self-Experience Training Program, 250 training hours: Group Forms of Socio-Therapeutic and Expressive Methods Focused on Prevention of Risk Behaviour)
 • 2010: Faculty of Arts Charles University (Training in Psychotherapy focused on Theory and Experience, 570 training hours: Group Forms of Corrective, Counselling, Reeducation and Socio-Therapeutic Work)
 • 2010: Mgr. (Faculty of Education MU, Special Education – Master´s thesis: „The Network of Care for Children at Risks from the Children in Councelling Care Perspective“)
 • 2009: Ph.D. (Faculty of Social Sciences MU, Sociology – Doctoral Thesis: Insight into the Experience of Clients of a Preventive-Corrective Institution“)
 • 2007: Bc. (Faculty of Education MU, Special Education – Bachelor´s thesis: „The Role of Specific Preventive Educational Institution within Process of Individual Development of Children and Youth with Behavioral Difficulties: An Interpretation from Labeling Approach Perspective“)
 • 2001: Mgr. (Faculty of Social Sciences MU, Sociology – Master´s thesis: „Representation of adolescent socially deviant behavior from a preventive correctional institution in the context of their identity. Relationship between norms of transition and self-identity through the eyes of adolescents”)
 • 1999: Bc. (Faculty of Social Sciences MU, Sociology, Social Policy and Social Work – Bachelor´s thesis: „Influence of value orientation on moral indifference”)
Employment
 • 2021 - Associate Professor, Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Education MU
 • 2010–2021: Assistant Professor, Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Education MU
 • 2007–2010: Special Educational Needs Teacher,Residential Facility for Diagnostic Assessment of Children with Behavioural Disorders and Counselling Care Centre, Brno
 • 2005–2006: Specialist, Institute for Research on Social Reproduction and Integration, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1996–2006: Residential Treatment Specialist, Residential Facility for Diagnostic Assessment of Children with Behavioural Disorders and Counselling Care Centre, Brno
Scientific and Research Activities
 • https://www.muni.cz/en/people/8596-karel-cervenka/projects
 • Partial project with Csaba Szaló: "Sociální konstrukce reality a identity adolescentními aktéry z tzv. preventivně-výchovného zařízení: způsoby a formy reprezentace normy-přestupujícího jednání." (Social Construction of Reality and Identity of Adolescent Actors from Preventive-Educational Facility: Forms of Representation of Rule-Breaking Behavior“) Výzkumný záměr / Research Intent MŠMT ČR MSM 142300002, Děti, mládež a rodina v transformaci, 1/1999-12/2004 (participation in 2004), principal investigator prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., FSS MU - co-principal investigator
 • Partial project „Etnizace deviantního chování ve výchovných institucích“ (Ethnicization of deviant behaviour in educational facilities) - Výzkumný záměr/Research intent MŠMT ČR MSM0021622408 Reprodukce a integrace společnosti, 1/2005–12/2011 (participation in 2005-2006), principal investigator prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., FSS MU - co-principal investigator
 • Výzkumný záměr/Research intent MŠMT ČR MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 1/2007-12/2013 (participation in 2010-2013), principal investigator prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. - co-principal investigator
 • Výzkumný projekt/Research project MŠMT ČR PRCH-IP-0095/2019 (34950/2018) Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství, 2019 (v průběhu/within process) In cooperation with PhDr. Pavla Doležalová, PhD., NUDZ – National Institute of Mental Health, Klecany.- investigator
 • Projekt/Project MŠMT ČR Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662 Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (Vzdělávání 2.0), (4/2017 - 3/2020), (participation in 09/2018-06/2019), MU researcher Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D., ESF MU- consultant
 • Projekt/Project MŠMT ČR CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952 - Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxis (3P), (2018-2020), (participation 2018-today), MU researcher doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., PdF MU - team member – internal mentor
Awards Related to Science and Research
 • 2001 - Third place I.A. Bláha Student Award - Prize awarded for competitions paper
 • 2016 - Dean’s Award in the category of Creative Research Activity of Employees at the Faculty of Education, MU - Prize awarded for research monograph „Sources and Barriers of Social Inclusion of Children with Behavioral Disorders“
Major Publications
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. VARIETY OF ROLES OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS TEACHERS AS PERCEIVED BY SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS TEACHERS. In INTED2023 - 17th International Technology, Education adn Development Conference. 2023. ISBN 978-84-09-49026-4. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Attachment of vulnerable adolescents in residential facilities in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 1, s. 92-97. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2021.042. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla, Karel ČERVENKA a Věra VOJTOVÁ. Adverse childhood experiences and aggressive behavior of adolescents in residential educational programs in the Czech Republic. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 4, s. 339-345. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2022.038. nezadouci-zazitky-z-detstvi-a-agresivni-chovani-adolescentu-v-pobytovych-vzdelavacich-programech-v-ceske-republ info
 • ČERVENKA, Karel, Věra VOJTOVÁ a Petra RÖDEROVÁ. Kdo jsme? / Who are we? Rozmanitost rolí speciálního pedagoga očima speciálního pedagoga / Variety of roles of special educational needs teachers as perceived by special educational needs teachers / Kdo jsme? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 196 s. ISBN 978-80-280-0247-3. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Inspirace pro speciálněpedagogickou intervenci rizik pro kvalitu života dětí z dětských domovů (vyžádaná přednáška). In Federace dětských domovů ČR: Dvoudenní seminář. 2019. info
 • ČERVENKA, Karel. Role of solidarity in social inclusion of children with emotional and behavioral disorders. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 62-70. ISSN 1213-7758. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenci v praxi školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Pacnerová, H., Myšková, L. (eds.). Kvalita péče o děti v ústavní výchově. Praha: NUV, 2016. s. 53-62. ISBN 978-80-7481-157-9. info
 • ČERVENKA, Karel. Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 139 s. ISBN 978-80-210-8138-3. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. člen pracovní skupiny. Pracovní skupina k tématu středisek výchovné péče - Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha 9, a to od 9:00 přibližně do 13:15 hodin, 2016 - 2016. info
 • ČERVENKA, Karel. Role vztahů dětí s poruchami chování a výchovných profesionálů v rámci etopedické intervence. In Miluše Hutyrová Kateřina Kroupová Eva Souralová (eds.). Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy III. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagocická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií, 2015. s. 30-35. ISBN 978-80-244-4907-4. info
 • ČERVENKA, Karel. Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 109 s. ISBN 978-80-210-7562-7. info
 • PROKOPOVÁ, Radka a Karel ČERVENKA. Výchovné potřeby mimořádně nadaných žáků. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 31-41. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • RADIMÁKOVÁ, Paulína a Karel ČERVENKA. Pohĺad detí z výchovných ústavov a nízkoprahových klubov na intervenčný proces. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 88-100. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • JUNOVÁ, Pavlína a Karel ČERVENKA. Role životních zkušeností v rámci výkonu profese speciálního pedagoga - etopeda. In Vojtová, V., Červenka, K. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 152-161. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • ZLATUŠKOVÁ, Petra a Karel ČERVENKA. Projekt Ikspírijens jako cesta k posilování sebevědomí a pozitivního sebepojetí dětí a poruchami chování a dětí s poruchami sluchu. In Vojtová, V., Červenka, K. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 162-171. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • ČERVENKA, Karel. Stigmatizace dětí s poruchami chování a role vztahů v jejich edukaci. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 52-57. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ŠVECOVÁ, Kateřina a Karel ČERVENKA. Šikana v souvislostech morální kognice a možnosti využití v edukační praxi. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 103-114. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • SVOZILOVÁ, Jitka a Karel ČERVENKA. Soudně nařízená spolupráce „problémových“ dětí se středisky výchovné péče: Sonda do zkušenosti zaměstnanců třech SVP. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 141-149. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • HAVELKA, David a Karel ČERVENKA. Možnosti uplatnění etopedie na dětském oddělení psychiatrické léčebny. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 163-172. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • ČERVENKA, Karel. Plánování etopedické intervence jako průsečík představ o minulosti, současnosti a budoucnosti. In Červenka, Karel a Věra Vojtová et al. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 43-52. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • ČERVENKA, Karel. Stigmatizace jako různorodá zkušenost „problémových“ dětí ve vztazích s okolím. In Prevence. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení Život bez závislostí, 2013. s. 9-11. ISSN 1214-8717. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel. The Experiential Course Ikspíriens as a Means of Mitigating the Negative Impact of the Stigma of Hearing Impairments and Behavioural Disorders. In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 73-80. ISBN 978-80-210-6637-3. info
 • ČERVENKA, Karel. „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-169. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno: Paido, 2012. s. 285-294. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2012. s. 27-34. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • ČERVENKA, Karel. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 570-576. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • ČERVENKA, Karel. Strategie adaptace dětí s „problémovým“ chování a jejich úloha v rámci informované intervence. In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2012. s. 35-41. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • ČERVENKA, Karel. Odlišné strategie adaptace dětí s poruchami chování na „problémové“ situace: Role individuálních odlišností v etopedické edukaci a intervenci. In Albín Škoviera, Viera Hudečková, Pavel Bryndzák (eds.). Križovatky III : Prevýchova včera a dnes. A zajtra? Bratislava: FICE v SR - Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, 2012. s. 111-115. ISBN 978-80-969253-6-0. info
 • ČERVENKA, Karel. Stigmatizace jako různorodá zkušenost dětí s poruchamni chování a emocí: Zkušenost mezi diskreditací a podporou. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011. s. 99-109. 330. publikace Paido. ISBN 978-80-7315-220-8. info
 • ČERVENKA, Karel. Od individuální odlišnosti k edukační potřebě: Respekt k odlišnostem jako základ informované intervence. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: Masarykova univerzita. MuniPress, 2011. s. 289-303. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • ČERVENKA, Karel. Role „problémových“ dětí v systému péče o ohrožené děti jejich vlastníma očima: Několik poznámek z výzkumu. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: Masarykova univerzita. MuniPress, 2011. s. 305-316. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: občanské sdružení Ratolest Brno, 2011. s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9. info
 • ČERVENKA, Karel. Identita jedince s poruchou chování a emocí jako pedagogický problém: Několik příkladů pozitivního ovlivňování. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • ČERVENKA, Karel. Vůle ke změně a víra ve změnu: Důležitost subjektivního hlediska dítěte s poruchou chování pro pozitivní změnu jeho situace. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 347-357. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • ČERVENKA, Karel. Skupinová solidarita a etnizace deviantního chování ve výchovných institucích. Poznámky k etnicky definovaným aspektům inkluze tzv. problémové mládeže. In Etnická různost a občanská jednota. Marada, Radim (ed.). Brno: CDK, 2006. s. 256-277, 21 s. Sociologická řada. ISBN 80-7325-111-6. info
 • ČERVENKA, Karel. Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2005, roč. 2005, č. 37, s. 31-55. ISSN 1211-5770. URL info
 • ČERVENKA, Karel. Stigmatizace, morální netečnost a expertní pojmy: jeden ze způsobů uchopení fenoménu displacement/vymístění. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 215-229. ISSN 1214-813X. info

2023/05/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.