Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

Election for the Position of Dean 2019 -2023

25. 9. 2018 | Učebna č. 50, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření Akademického senátu PdF MU Vás informuji o vyhlášení volby kandidáta na funkci děkanky/děkana Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2019-2023.
Návrhy na kandidáty se podávají písemně v tištěné a současně elektronické formě do 17. 9. 2018 do 13 hodin k rukám předsedy volební komise.
Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU proběhne 25. 9. 2018 od 16 hodin v posluchárně č. 50.

Kandidáta na funkci děkanky/děkana bude volit AS PdF MU na svém zasedání v úterý 2. 10. 2018 ve 14.00 hodin v Galerii RUV.
Veškeré další informace o volbě včetně způsobu projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkanky/děkana jsou k dispozici v dokumentech zveřejněných na webových stránkách PdF zde: https://is.muni.cz/go/volbadekanapdf

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
předseda volební komise

Web | iCal | Webcal

 

The opening ceremony of the academic year 2018/2019

26. 9. 2018 | Mendel museum

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 s předáním Ceny rektora vynikajícím pedagogům a Ceny SKAS za studentský podíl na výuce se uskuteční ve středu 26. září 2018 od 18 hodin v Refektáři Mendelova muzea, Mendlovo nám. 1a. O hudební doprovod se postará multižánrové smyčcové kvarteto Husák Quartet. Po slavnostním aktu následuje prohlídka Mendelova muzea a Muzea starobrněnského opatství.

iCal | Webcal

 

The ceremony of planting the linden - project 100 of linden

27. 9. 2018 | Faculty of Economics and Administration

Slavnostní sázení lípy v rámci projektu 100 lip ke 100. výročí republiky za účasti hejtmana Jihomoravského kraje se uskuteční ve čtvrtek 27. září 2018 od 15:00 hod. na Ekonomicko-správní fakultě, Lipová 41a (u vstupu z areálu Vinařská).
Srdečně zvou rektor Masarykovy univerzity a děkan Ekonomicko-správní fakulty MU.

iCal | Webcal

 

Hodnocení výzkumu v České republice: specifika a budoucí výzvy

27. 9. 2018 | Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy

Hodnocení výzkumu v České republice: specifika a budoucí výzvy

Mgr. Michal Petr — manažer hodnocení výzkum Masarykova univerzita

Hodnocení vědy je v současné době ožehavým tématem,
zejména v souvislosti s od základů se měnící
metodikou. Hodnocení vědy by mělo být především
strategickým nástrojem, v českém prostředí je však
charakterizováno tlakem na publikační činnost, který
může mimo jiné navozovat nepřirozené výzkumné motivace.
Přednáška reflektuje především aktuální změny
a budoucí výzvy transformujícího se hodnocení,
ale budou zmíněny i podpůrné nástroje hodnocení
vědy (například bibliometrie), vědecká sebeprezentace
a efekty hodnocení na chování oborů. Výstupem
přednášky bude detailní přehled principů aktuálního
hodnocení výzkumu v ČR a koncepty jeho implementace
do vnitřního prostředí univerzity.

Leták | iCal | Webcal

 

Zasedání Akademického senátu PdF MU spojené s volbou děkana

2. 10. 2018 | RUV, suterén PdF MU, Poříčí 7, Brno

Kandidáta na funkci děkanky/děkana bude volit Akademický senát PdF MU na svém zasedání v úterý 2. 10. 2018 ve 14.00 hodin v Galerii RUV. Veškeré další informace o volbě včetně způsobu projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkanky/děkana jsou k dispozici v dokumentech zveřejněných na webových stránkách PdF zde: https://is.muni.cz/go/volbadekanapdf

Web | iCal | Webcal

 

Researchers night at Masaryk University

5. 10. 2018 | Masaryk University

V pátek 5. října 2018 se opět po roce otevřou brány Masarykovy univerzity, která vpustí do svých prostor návštěvníky toužící zažít noc plnou vědy. Noc vědců je jedinečnou akcí, která otevírá přednáškové místnosti, laboratoře a další veřejnosti běžně nepřístupná místa. Tento rok je zaměřen na tematiku 100 let české vědy, která je propojena s oslavami 100. výročí založení republiky. Do tajů věd přírodních, humanitních a technologických vás zasvětí všech 9 fakult, které spolu s dalšími externími působišti vytvoří 7 vědeckých zón.
Vstup volný.

Web | iCal | Webcal

 

Masifikace a komercionalizace českého vysokého školství po roce 2000

25. 10. 2018 | Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy

Masifikace a komercionalizace českého vysokého školství po roce 2000

PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. — ředitel odboru Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Přednáška Jiřího Smrčky se bude věnovat situaci
v českém vysokém školství po roce 2000. Do té doby
relativně úzký vzdělávací sektor se začal otevírat masám
studentů a soukromým podnikatelským aktivitám.
Zrodily se různé patologické jevy, na které nikdo
nebyl připravený a s nimiž se společnost vyrovnává
se zpožděním a s velkými obtížemi. Přednáška se
bude zabývat nejen těmto negativními jevy, ale i dalšími
důsledky, které souvisejí s organizací školství,
jeho financováním, hodnocením kvality nebo uplatnitelností
absolventů.

iCal | Webcal

 

Ekonomizácia akademickej kultúry a pnutia profesijných identít

8. 11. 2018 | Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy

Ekonomizácia akademickej kultúry a pnutia profesijných identít

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. — vedoucí Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Trnavské univerzity

Prednáška sa bude zaoberať situáciou vysokoškolských
učiteľov v podmienkach súčasných neoliberálnych
univerzít. Ekonomizácia univerzitného sektora
prebieha z globálneho pohľadu od konca 80-tych
rokov 20. storočia, v postkomunistických krajinách
strednej Európy zhruba od začiatku milénia. Prináša
zásadné zmeny v chápaní zmyslu univerzít a univerzitného
vzdelávania, v pracovných podmienkach
akademikov, v kultúre organizácie, ako aj v povahe
poznania, ktoré univerzity produkujú. Súčasní vedeckí
pracovníci a vysokoškolskí učitelia sú síce prirodzene
socializovaní do tejto novej kultúry, no zároveň
sa stávajú fragilnou skupinou pracovníkov – najmä
v pracovnom a kariérnom zmysle slova. Nová situácia
je analyzovaná cez aktuálne medzinárodné štúdie
v tejto oblasti, ako aj cez viacero existujúcich výskumov
autora k tejto téme.

iCal | Webcal