Videoreferáty

V této sekci jsou zveřejňovány videozáznamy přednášek či prezentací, ve kterých jejich autoři rozvíjejí ideje blízké koncepci Didactica viva. Jsou pořizovány zejména při příležitostech konferencí, zvaných přednášek apod.

 


Videoreferát: O poznávání a sdílení v profesním společenství

Tomáš Janík hovoří na konferenci Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů.

Příspěvek se týká otázky, jak se utvářejí a šíří didaktické poznatky. Do jaké míry přicházejí k učitelům zvnějšku od výzkumníků? Do jaké míry je generují sami učitelé, takže se od nich mohou naopak výzkumníci učit? V prezentaci je představena tzv. "rozvíjející hospitace" jako metoda poznávání a učení a jako nástroje zkvalitňování výuky. V souvislosti s potřebou šíření a sdílení didaktických poznatků mezi učiteli je připomenut význam případové studie. Hlavním cílem je ukázat, že péče o vztahy mezi teorií a praxí je vysoce žádoucí a oboustranně prospěšná.

 


Videoreferát: Vzdělávání ve společnosti vědění

Prof. Josef Maňák hovoří na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy.

Společnost vědění (znalostní, informační) už svým názvem vytyčuje svůj dominantní znak, totiž důraz na poznání, vědomosti, na objevování a osvojování nových dat a faktů, na stálé rozšiřování kognitivního prostoru člověka. Tato stále se zrychlující cesta dopředu za novými světy je zákonitým důsledkem rozvoje naší civilizace, současně však s sebou nese řadu problémů, které se zatím nestačí řešit nebo se nejeví jako naléhavé. Z našeho pohledu k nim patří také otázky vzdělání, zejména jeho cílů, koncepce obsahu, zvládání toku informací, včetně moderních technologií a hlavně formování osobnosti jako tvůrce této společnosti.