O co jde?

Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. V současné době jsou výzkumné poznatky o školním vzdělávání zpracovávány do podoby přehledových studií (viz Studovna→Přehledy výzkumů), aby se na ně navázalo rozvahou o perspektivní orientaci živé didaktiky. Didactica viva je otevřena jak dalšímu rozpracování, tak svému přehodnocování na základě výzkumů a zobecněných zkušeností z praxe.

Didactica viva je adresována učitelům, ředitelům škol, mentorům – reflektivním praktikům, kteří chtějí hluboce (tzn. na úrovni teorie) porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat. Je rozvíjena pro učitele a s učiteli přesvědčenými o tom, že jakožto profesionálové si nemohou vystačit s recepty, a proto mají zapotřebí celoživotně rozvíjet své profesní dispozice (např. diagnostické a reflektivní kompetence, profesní vidění).

Na podporu Živé didaktiky jsou vyhledávány podnětné příspěvky a zveřejňovány na DiViWebu, popř. v časopisech Komenský nebo Pedagogická orientace (vždy po recenzním řízení). Přehled o nich je v měsíčních intervalech šířen prostřednictvím Newslettru, jež je zasílán "přátelům" DiViWebu. Přejete-li si stát se adresátem newslettru, vyplňte on-line formulář.


DiViWeb je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků. Je využíván mj. jako podpora kurzů dalšího vzdělávání učitelů, které pod označením profesní (video)kluby nabízí Institut výzkumu školního vzdělávání (prozatím v pilotní verzi pro učitele anglického a německého jazyka). Princip práce ve (video)klubech spočívá v analýzách záznamů výuky (lesson study) a v navazujícím plánování výuky s cílem jejího zlepšování. Podobně je DiViWeb využíván v práci tzv. inkubačních center, které působí na PedF UK v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně v oblasti výzkumu v oborových didaktikách (PRVOUK-VODI).

Součástí DiViWebu je vnitřní část – tzv. podzemí. Přístup do něj mají autoři a konzultanti didaktických kazuistik, kteří v něm komunikují při práci na kazuistikách. Mají pro to k dispozici videozáznamy a transkripty výuky, diskuzní fóra a další nástroje. Finální výstupy z aktivit probíhajících v podzemí DiViWebu jsou převáděny do vnější části, aby byly k dispozici širokému okruhu zájemců z řad oborových didaktiků, učitelů z praxe apod. Vytváří se tak prostředí pro cyklické utváření a sdílení profesního vědění.