Kazuistiky

Tělesná výchova

Kazuistika: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / tělesná výchova / basketbalový driblink 

Ilustrované didaktické koncepty: didaktické řídící styly

Zdroj: Sliacky, J., & Mužík, V. (2013). Tělesná výchova: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 337–349). Brno: Masarykova univerzita. 

Expresivní předměty

Kazuistika: Smysl, rozum, city

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / výtvarná výchova / smysl, rozum, city 

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alterace spočívající v tematizaci sporů řešených v teorii umění (spor s estetickým formalismem a polemika s naivním expresivismem) 

Zdroj: Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Smysly, city, rozum aneb poznávání kulturní historie prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 311–321). Brno: Masarykova univerzita. 

Původní verze dostupná z: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 134–142). 

 


 

Kazuistika: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / výtvarná výchova / rituál

Ilustrované didaktické koncepty: vztah mezi citem a rozumem

Zdroj: Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 322–336). Brno: Masarykova univerzita. 

Matematika

Kazuistika: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / obvod kruhu 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy

Zdroj: Ziembová, L. (2014). Výuková situace: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb Jak na to šel Archimédés. Komenský, 139(2), 37–43.

 


 

Kazuistika: Štafle

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / Pythagorova věta 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy 

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci spočívající ve zvýšení kognitivní náročnosti úlohy

Zdroj: Vondrová, N. (2013). Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 276–283). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici ve: Vondrová, N. (2011). Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice? Komenský, 137(2), 41–46.

Přírodovědné předměty

Kazuistika: Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu?

Typ a stupeň školy / obor / učivo: gymnázium / biologie / dědičnost 

Ilustrované didaktické koncepty: ontodidaktická analýza učiva

Zdroj: Pavlasová, L. (2015). Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu? Komenský, 140(1), 30–36.

 


 

Kazuistika: Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů

Typ a stupeň školy / obor / učivo: 1. stupeň ZŠ / přírodověda / dýchací soustava člověka 

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k řešení problémů

Zdroj: Češková, T. (2014). Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů. Komenský, 138(3), 35–39.

 


 

Kazuistika: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / fyzika / setrvačnost těles 

Ilustrované didaktické koncepty: jednoduchý experiment, žákovské prekoncepty

Poznámka: obsahuje několik alteraci (k provedení jednoduchého experimentu, k vedení rozhovoru se žáky)

Zdroj: Trna, J. (2013). Fyzika: Záhadná setrvačnost těles v jednoduchých experimentech. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 284–293). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Trna, J. (2013). Výuková situace: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice. Komenský 137(4), 39–45.

 


 

Kazuistika: Měkkýši

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / biologie / taxonomie měkkýšů 

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci (zvýšení kognitivní aktivizace žáků)

Zdroj: Slavík, J. (2013). Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 294–302). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 120–127).

 


 

Kazuistika: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / zeměpis / teplá a studená fronta

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k učení

Zdroj: Lokajíčková, V. (2013). Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 303–310). Brno: Masarykova univerzita.

Jazykové předměty

Kazuistika: First read it and then complete it

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / Skotsko

Ilustrované didaktické koncepty: autonomie žáka a její rozvíjení ve výuce

Poznámka: Použita stejná vyučovací hodina jako v kazuistice "Who wrote the postcard? Loch Ness".

Zdroj: Stodolová, M. (2014). Výuková situace: First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny. Komenský, 139(2), 34–40.

 


 

Kazuistika: Když spojky nejen spojují

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / spojky

Ilustrované didaktické koncepty: výuka gramatiky; gramatická kompetence; komunikační kompetence

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v posílení komunikačního přístupu ve výuce gramatiky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2013). Český jazyk: Když spojky nejen spojují aneb ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 250–258). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze dostupná v: Šalamounová, Z. (2013). Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. Komenský, 137(3), 38–44.

 


 

Kazuistika: Who wrote the post card? Loch Ness

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / porozumění čtenému

Ilustrované didaktické koncepty: kontrola porozumění čtenému; integrace řečových dovedností

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v korekci chyby a v integraci řečových dovedností

Zdroj: Šebestová, S., Slavík, J., & Janík, T. (2013). Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 267–275). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Šebestová, S. (2011). Výuková situace: Who wrote the postcard, children? Loch Ness. Rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně nebo dohromady? Komenský, 137(1), 47–50.

 


 

Kazuistika: Blogging

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / angličtina / předpřítomný čas

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje dvě alterace (zvýšení komunikačního potenciálu situace požadavkem na argumentování; doplnění situace o morfologickou analýzu – dovozování významů nových slov) 

Zdroj: Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 127–134).