Rozumět tomu bude málokdo, ale třeba se z toho dají odvodit nějaké praktické konsekvence…

Kritický přítel: …no dobrá, ale nejsem sám, kdo upozorňuje, že teorie rozvíjené autory koncepce Didactica viva jsou obtížně uchopitelné. Např. Martin Chvál ve svém úvodníku pro časopis Pedagogika 3/2012 píše: „…[jejich] teorii vidím jako paralelu ke kvantové teorii – rozumět jí bude málokdo, je prakticky nepředstavitelná, ale jsou z ní odvoditelné praktické konsekvence, které mají potenciál kvalitu výuky zvyšovat.“ Jak je to tedy s nepředstavitelností vašich teorií a s odvozováním praktických konsekvencí?

DiViva: V duchu koncepce Didactica viva mají být teorie (resp. jejich prvky) při seminářích se studenty učitelství, učiteli a řediteli vysvětlovány na konkrétních ukázkách z vyučovacích hodin (viz výše videokazuistiky). Naše zkušenosti ukazují, že na základě analýzy konkrétních výukových situací učitelé velmi dobře chápou, oč jde, a dokážou o tom živě diskutovat. To znamená, že (prvky) teorie jsou představitelné a mohou být srozumitelné. Samozřejmě obtížnější je pracovat s teorií jako s celkem, zvlášť jedná-li se o teorii širšího záběru. Teorie jako celek nabízí určitý způsob přemýšlení a komunikace, se kterým je nutné se postupně sžívat – je třeba „dát si práci“ při hledání jejích souvislostí s vlastní učitelskou zkušeností. 

Převedeno do obecnější roviny a řečeno jinými slovy: V lidském vědění mají své nezastupitelné místo i teorie, které jsou do té míry abstraktní a složité, že jsou běžně nepředstavitelné a jejich výklad je velmi obtížně přístupný. V důsledku toho praktik zpravidla není schopen s tímto typem teorií pracovat, neboť nevidí jejich vazbu na jím žitou a řešenou realitu. Chce-li teoretik – jakožto autor abstraktní a složité teorie – dosáhnout toho, aby jeho teorie byla praktikem využívána pro vysvětlení toho, co v praxi pozoruje či zakouší, musí ji propracovat fenomenologicky. Co to znamená? O tom nechť laskavý Kritický přítel popřemýšlí a dá vědět, k čemu dospěl…

Kritický přítel: Lze si to představit třeba tak, že …?

DiViva: Ano, třeba tak nějak. Mimochodem, s potěšením sleduji, jak plodnou edukační situaci se nám v rámci tohoto dialogu podařilo vytvořit. Inu, odvodit praktické konsekvence ze zdánlivě nepředstavitelné teorie – to je patrně to, oč tu běží…

následující rozhovor