DiViWeb v novém naleznete na nové adrese didacticaviva.ped.muni.cz

Tyto stránky ("starý" DiViWeb) přestaly být aktulizovány k 29. únoru 2016.

 

 


Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi (viz Studovna→Přehledy výzkumů).

DiViWeb je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků. Je využíván mj. jako podpora kurzů přípravného a dalšího vzdělávání učitelů, které pod označením profesní (video)kluby nabízí Institut výzkumu školního vzdělávání (prozatím v pilotní verzi pro učitele anglického a německého jazyka). Princip práce ve (video)klubech spočívá v analýzách záznamů výuky (lesson study) a v navazujícím plánování výuky s cílem jejího zlepšování. Podobně je DiViWeb využíván v práci tzv. inkubačních center, které působí na PedF UK v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně v oblasti výzkumu v oborových didaktikách (PRVOUK-VODI). 

Didactica viva a DiViWeb jsou rozvíjeny v rámci odborných aktivit Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, zejména Tomáše Janíka, Jana Slavíka, Petra Knechta a Petra Najvara.

Své odborné zázemí nacházejí v práci oborových didaktiků z fakult připravujících učitele a odborně disponovaných učitelů z praxe. Postupně se v roli autorů didaktických kazuistik připojili: Zuzana Šalamounová (český jazyk), Michaela Píšová, Klára Kostková, Eva Minaříková, Marie Stodolová, Miroslav Janík, Simona Šebestová (cizí jazyky), Naďa Vondrová, Lucie Ziembová (matematika), Josef Trna, Martin Jáč, Tereza Češková (přírodovědné předměty), Veronika Lokajíčková, Tomáš Janko (zeměpis), Vladislav Mužík, Marcela Janíková, Jiří Sliacký (tělesná výchova), Jindřich Lukavský (výtvarná výchova).

Vedle spolupracovníků (autorů kazuistik) existuje skupina "přátel" DiViWebu, tj. příznivců Živé didaktiky, čtenářů publikovaných textů, komentátorů či konzultantů didaktických kazuistik apod. Je jim zasílán newsletter, ve kterém jsou v měsíčním intervalu informování o dění v profesním společenství pedagogů. Jste-li přítelem DiViWebu a přejete-li si stát se adresátem newsletteru, vyplňte on-line formulář.


DiViWeb byl spuštěn v roce 2014 a je dále rozvíjen díky projektu Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (GA14-06480S). Navazuje na aktivity projektu Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (GAP407/11/0262).