Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s alespoň 2-letou pedagogickou praxí. Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kteří jsou nebo chtějí být na ve škole pozici školního metodika prevence.

Cílem je získání vědomostí a dovedností projevujících se ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a poznatků ze současných výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. V konkrétní rovině pak získání kompetencí v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2-letá pedagogická praxe
  • Požadované materiály: originál potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 30. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 4 semestry
  • Cena: 6 500 Kč/1 semestr
  • Garant: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Minimální počet účastníků: 4
  • Minimální počet účastníků: 30
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2021

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.