Behaviorální analytik – akreditovaný kvalifikační kurz

Program je určen pro psychology a neučitelské pedagogy. Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního analytika podle § 21c zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 22a vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) a také mezinárodní zkoušku pro behaviorální analytiky (Board Certified Behavior Analyst - BCBA) u Výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Cetification Board - BACB). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně. 

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.