HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

Určete v textu slovní druhy.
Určete druhy přídavných jmen.
Určete mluvnické kategorie sloves včetně rodu.
Vyhledejte zájmena a určete druhy těchto zájmen.
postupně
Rozumí všichni zadání?
To je podstatné.
To je nepodstatné.
Jaká je v této větě chyba?
doplnit
Vyhledejte slovo, které se v textu nevhodně opakuje a text upravte.