HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

oznámkovat
opravit
Ptejte se!
známky
Zapíšeme si známky do žákovských knížek.
Nadiktujte mi vaše známky.
předmět
Nakresli graf souvětí.
Utvořte souvětí podle uvedeného grafu.
vedlejší věta předmětná
věta vedlejší
Nahraďte vyznačené větné členy větami vedlejšími.
Určete počet vět v souvětích.
Určete počet vět v souvětích.
souvětí