logo

Barevná kompozice I

I. - úvodní informace
Název:
Barevná kompozice I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vizuálně obrazné vyjádření – plošné. [Výrazové možnosti barev využívá k osobitému výtvarnému vyjádření]
  • Objem v ploše, stavba tvaru, struktura. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozšíření slovní zásoby k tématu malba temperovými barvami. [Studenti umí pojmenovat základní předměty a materiály, se kterými pracujeme ve výtvarné výchově.]
  • Opakování obecných výrazů. [Ústně si zopakujeme všechna nová slova, zopakujeme si anglické názvy barev.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse nad tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Obrázky z kalendáře (pro tento úkol jsem měla připravené kalendáře s obrazy Gustava Klimta, Marca Chagalla, Vincenta van Gogha),temperové barvy, štětce, pracovní oblečení, papíry...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence.
Vystvětlení úkolu - česky (studenti si vyberou obrázek, hledáčkem si najdou zajímavý detail a barvy, které mají rádi.
Ústně si zopakujeme známe názvy barev (buď na barvy ukazuji, nebo je promítnu na obrazovce v ateliéru z flasch disku). Nová slova napíši na tabuli a společně si je přečteme.
Hlavní část
Samostatná práce podle pokynů vyučující probíhá v českém jazyce. Studenti si podle vybraného obrázku načrtnou kompozici.
Během práce si připomínáme anglické výrazy, které se týkají naší dnešní výtvarné práce.
Závěr
Zapíšeme nová slova na kartičky (během hodin si vytváříme kartotéku ze slovíček, ke kterým se občas vracíme). Z jedné strany jsou slova česky, z druhé anglicky. Když má někdo práci dříve hotovou, může pár slovíček přečíst a všichni si je tak zopakujeme. Slova, která se v hodinách výtvarné výchovy opakují často zapisujeme na panel, který je umístěn na nástěnce.
V práci budeme pokračovat po přestávce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nakreslit na tabulidraw on the blackboard ikona zvuk
utřít tabuliwipe off the blackboard ikona zvuk
krabicebox ikona zvuk
nápad, nápadyan idea, ideas ikona zvuk
jednoduché tvarysimple shapes ikona zvuk
formát papírupaper format ikona zvuk
studené barvycool colours ikona zvuk
měkká tužkasoft pencil ikona zvuk
vysvětlit, vysvětlovatexplain ikona zvuk
Sleduj detaily.Follow the details. ikona zvuk
kruhcircle ikona zvuk