logo

Domalovaná reprodukce II

I. - úvodní informace
Název:
Domalovaná reprodukce II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Interpretace slavných výtvarných děl, inspirace při vlastní tvorbě, experimenty s reprodukcí. [ Pojmenovává, vnímá a srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření a vychází z historických souvislostí.]
  • Svět barev, barvy základní, sekundární a komplementární. [Vědomě využívá svých poznatků z teorie barev. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu výtvarné umění a doplnění slovíčkek k tématu "Domalovaná reprodukce I. [Ústní opakování během hodiny - slovíčka "Domalovaná reprodukce I. i II.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy (reprodukce z kalendáře Impresionisté).
Učební pomůcky:
Reprodukce z kalendáře, barvy, štětce,výkres.

Popis hodiny
Úvod
Hodina pokračuje po přestávce, navazujeme na předchozí práci v hodině "Domalovaná reprodukce I. - kdy jsme si předkreslili pokračování obrázku. Nyní budeme obrázek domalovávát podle vlastní fantazie.
Nová slovíčka promítneme na TV, nebo je vyučující napíše na tabuli.
Hlavní část
Pokračuje samostatná práce, diskuse probíhá v českém jazyce. Studenti pracují s temperovými barvami, domalovávají obrázek. Během práce se vrátíme k slovíčkům z minulé hodiny a přidáme si k nim nová slovíčka z tabule. Studenti napodobují techniku malby podle ústřižku z reprodukce - jedná se o techniku, kterou malovali impresionisté.
Závěr
Úklid třídy, hodnocení prací. Slovíčka, která bude potřebovat ještě znovu zopakovat (studenti si je neosvojili) napíšeme do kartotéky slovíček, kterou si po celý rok vytváříme. Kartičky vložíme do krabice a v příštích hodinách výtvarné výchovy se k nim můžeme vrátit. (Viz ukázka v příloze).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
autoportrétself-portrait ikona zvuk
krajinomalbaa landscape painting ikona zvuk
významný představitelan important representative ikona zvuk
významný umělecan important artist ikona zvuk
portréta portrait painting ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
vlastnoruční podpisa personal signature ikona zvuk
Dodržte barevnost a tvary.Keep the colours and shapes. ikona zvuk
žánrový obrazgenre picture ikona zvuk