logo

Zásady první pomoci

I. - úvodní informace
Název:
Zásady první pomoci
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky základní zásady první pomoci. [Žák zná základy první pomoci, umí je použít a dokáže odpovědět na otázky týkající se první pomoci.]
  • Seznámit žáky s negativy kouření. [Žák si je vědom následků kouření.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy vztahující se k tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům, dokáží na ně správně reagovat. Znají psanou podobu anglických výrazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka a praktické provedení (např. stabilizovaná poloha, drobná ošetření), skupinová práce, individuální vyplnění testu.
  • Rozhovor o kouření
Učební pomůcky:
Materiály k první pomoci, test

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, seznámení s náplní hodiny.
Hlavní část
Základní zásady první pomoci při drobných poranění, krvácení, úrazech, stabilizovaná poloha, důležitá telefonní čísla. Rozdělení do skupin, praktické vyzkoušení si zásad první pomoci.
V rámci projektu Normální je nekouřit - rozhovor o kouření, jeho dopadu na zdraví.
Během výkladu užití anglických výrazů viz slovní zásoba - učitel mluví jak česky, tak používá vybraná anglická slovíčka.
Závěr
Jednoduché otázky na zjištění osvojených znalostí. Učitel použije pouze anglické výrazy, žáci odpovídají česky. V testu první pomoci jsou napsané české i anglické výrazy, aby si žáci osvojili i psanou podobu anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
policiepolice ikona zvuk
Kouření škodí zdraví.Smoking damages your health. ikona zvuk
Uměl bys poskytnout první pomoc?Could you provide first aid? ikona zvuk
telefonní číslotelephone number ikona zvuk
městská policiemunicipal police ikona zvuk
tepenné krváceníartery bleeding ikona zvuk
zásady první pomocithe principles of first aid ikona zvuk
žilní krvácenívein bleeding ikona zvuk
kouřenísmoking ikona zvuk
zavolat první pomoccall emergency ikona zvuk