logo

Geologická mozaika Česka

I. - úvodní informace
Název:
Geologická mozaika Česka
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • charakteristika České republiky po geologické stránce [procvičováním a upevňováním zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
  • práce s geologickou mapou [žák názorně předvedou, že umí pracovat s geologickou mapou]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • slovní zásoba celého tématu shrnuta a promítnuta dataprojektorem [ověřování pomocí interaktivního testu s audio odkazy na moodle]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • skupinová práce s mapou
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
moodle
dataprojektor
mapy
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační úryvek z textu
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá frontálně s prezentací powerpoint s využitím dataprojektoru, interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
práce na úkolech s mapami

Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jmenuj lokality na našem území, kde se vyskytují čediče.Name the areas in our country where there is basalt. ikona zvuk
geologický vývojgeological development ikona zvuk
Západní Karpatythe West Carpathians ikona zvuk
čtvrtohoryQuaternary period ikona zvuk
třetihoryTertiary ikona zvuk
Vyjmenuj pojmy k tématu...Name terms connected with the topic... ikona zvuk
vrásněnífolding ikona zvuk
prvohoryPalaezoic age ikona zvuk
druhohoryMesozoic age ikona zvuk
alpínské vrásněníAlpine folding ikona zvuk
Vrásnění probíhá do současnosti.Folding goes on even today. ikona zvuk
Rozlišuj horniny podle způsobu vzniku.Distinguish rocks according to their formation.. ikona zvuk
Vyjmenuj...Name. ikona zvuk
hornina, horninymineral(s) ikona zvuk
starohoryProterozoic ikona zvuk
hercynské vrásněníVariscan orogeny ikona zvuk