logo

Geologické základy české krajiny

I. - úvodní informace
Název:
Geologické základy české krajiny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Český masiv a Západní Karpaty, jejich vývoj [žák ústně rozlišuje Český masiv a Západní Karpaty a stručně charakterizuje vývoj těchto jednotek]
  • geologická mapa ČR [orientuje se v přehledné geologické mapě ČR a znalosti ověřuje odpověďmi na otázky]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověření pomocí interaktivních testů s audio odkazy v příloze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • skupinová práce s mapou
  • opakování a procvičování interaktvními testy v příloze
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
atlas ČR
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitelka pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
téma a cíl hodiny
motivační článek
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
skupinová práce s mapou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech Hot Pot s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
usazené (sedimentární) horninysedimentary rocks ikona zvuk
horniny přeměněné (metamorfované)metamorphic rocks ikona zvuk
litosférické deskylitospheric plates ikona zvuk
hornina, horninya rock, rocks ikona zvuk
horniny vyvřeléigneous rocks ikona zvuk
alpínské vrásněníAlpine folding ikona zvuk
euroasijské litosferické deskyEuro-Asian litospheric plates ikona zvuk
nejstarší horninythe oldest rocks ikona zvuk
zlomyfaults, fractures ikona zvuk
hercynské vrásněníVariscan orogeny ikona zvuk
geologické oblastigeological regions ikona zvuk