logo

Atmosféra - ochranný štít Země

I. - úvodní informace
Název:
Atmosféra - ochranný štít Země
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Význam atmosféry pro život na Zemi [žák ústně objasní význam atmosféry pro život na Zemi na konkrétních příkladech]
  • vrstvy atmosféry [rozlišuje, popisuje vrstvy atmosféry a stručně je charakterizuje]
  • princip skleníkového efektu [chápe a vysvětlí na schématu princip skleníkového efektu a umí vysvětlit jeho důsledky pro klima na Zemi]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují]
  • testy Hot Pot [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí
  • samostatná práce na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
počítač s internetem

Popis hodiny
Úvod
uvítání
absence
téma a cíl hodiny
vše v obou jazycích
Hlavní část
frontální výuka
práce s učebnicí
samostatná práce na moodle
v průběhu celé hodiny jsou používány také anglické výrazy
Závěr
zopakování celého tématu hodiny a jednotlivých výrazů v angličtině
za domácí úkol procvičí žáci novou slovní zásobu v testech Hot Pot

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vrstvylayers ikona zvuk
skleníkový efektgreenhouse effect ikona zvuk
Otevřete učebnice na straně...Open your textbooks at page... ikona zvuk
počasíweather ikona zvuk
atmosféra - plynný obal Zeměatmosphere - a gas layer around the earth ikona zvuk
Stručně zopakuj téma dnešní hodiny.Please recapitulate the topic of this class. ikona zvuk
Vrstvy atmosféry jsou: troposféra, stratosféra, mezosféra a termosféra.The layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. ikona zvuk
V troposféře se odehrává počasí.Troposphere is the layer where weather phenomena take place. ikona zvuk
Otevřete okna.Open the windows. ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today is ... ikona zvuk
Vyjmenuj...Name. ikona zvuk
skleníkové plynygreenhouse gases ikona zvuk
globální oteplováníglobal warming ikona zvuk