logo

Národnostní menšiny

I. - úvodní informace
Název:
Národnostní menšiny
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit a popsat pojem národnostní menšina, etnický původ. Národnostní zvyky a tradice jiných kultur. Zastoupení v ČR [Pochopení problematiky národnostních menšin. ]
  • Práva a povinnosti příslušníků etnických menšin, Dokumenty (Ústava, Listina základních práv a svobod, Zákon o právech příslušníků národnostních menšin) [Samostatná práce do sešitu s pomocí okopírovaných listů]
  • Vysvětlit pojmy: předsudek, rasismus, xenofobie. Nebezpečnost pro společnost [Práce se slovníkem a závěrečná ústní kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • Hlavní pojmy v angličtině, mezinárodně užívaná slova. [Ověřeno formou ústní a psanou]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • četba článku v textu, diskuze, řízený rozhovor
  • samostatná práce (hledání zadaných pojmů ve slovníku cizích slov)
  • závěrečná diskuze a řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Práce se sešitem a nakopírovaný text -kapitola národnostní menšiny učebnice Výchova k občanství, nakladatelství Nová škola. Práce se slovníkem cizích slov.

Popis hodiny
Úvod
- seznámení s náplní hodiny
- informace o implementaci prvků CLIL do výuky
- vysvětlení prvků CLIL
Hlavní část
Vysvětlit a popsat pojem národnostní menšina. Uvědomění žáků, že v našem státě žije kromě hlavního národa i příslušníci jiných národnostních menšin.
Obeznámit je s jejich tradicemi, národnostními zvyky jiných kultur. Vyjmenovat zastoupení v ČR.
Vést žáky k sociálnímu smíru, solidaritě, uvědomění si osobnosti každého člověka, k multikulturalitě. Příslušníci národnostní menšiny mají svoje práva a povinnosti, které jsou zakotveny v zákonech. (Ústava, Listina základních práv a svobod, Zákon o právech příslušníků národnostních menšin).
Vysvětlit pojmy: předsudek, rasismus, xenofobie. Nebezpečnost pro společnost.
Závěr
Diskuze, vlastní zkušenosti(svědky nevhodného chování či rasismu vůči skupině či jednotlivci).
Závěrečný souhrn učiva. Opakování vybraných anglických pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
národní kulturanational culture ikona zvuk
náboženstvíreligion ikona zvuk
vliv arabské kulturyArab culture influence ikona zvuk
Židéthe Jews ikona zvuk
národnostní menšina, národnostní menšinya national minority, national minorities ikona zvuk
předsudekprejudice ikona zvuk
rómská národnostRomany nationality ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
barva pletiskin colour ikona zvuk
etnikumethnicity ikona zvuk
Co je a co není rasismus?What is and is not racism? ikona zvuk